Flogknausing er en nokså anonym art som vokser i svartgrønne tuer på berg og sva som regelmessig er påvirket av flomvann eller sigevann. Arten har karakteristiske renneforma blad med nokså butt spiss, og mangler alltid fargeløs hårspiss.       

Kjennetegn

Flogknausing vokser i tette svartgrønne tuer. Bladene er tykke med 2–3 lag med celler, bladspissen er butt og fargeløs hårspiss mangler alltid. Bladkanten er innbøyd og sporofytter er svært sjeldne. 

Økologi

Flogknausing vokser på periodisk overrislete berg og sva eller på steiner og berg i flomsona langs elver og bekker. Substratet er vanligvis nokså basefattig til intermediært. 

Utbredelse

Arten er vanlig i store deler av landet, men det finnes relativt få registreringer fra Nord-Norge. Den finnes fra lavlandet og opp til mellomalpin sone. 

Forvekslingsarter

Forvekslingsfaren mot andre arter i knausingslekta er ikke særlig stor siden lignende arter har tilbakebøyde bladkanter. Sterile forekomster av kulegråmose Racomitrium ellipticum kan ligne ganske mye på flogknausing, men kulegråmose har tydelige bølgede, avlange celler der flogknausing har runde celler.