Brunknausing er en typisk fjellart som vokser i store, som oftest brune tuer på blokker og sva. Den kjennetegnes i tillegg av de korte fargeløse hårspissene. 

Kjennetegn

Brunknausing vokser i store, tette, som oftest brune tuer. Bladene er bredest rett ovenfor basis og smalner deretter gradvis mot spissen. Ytterst sitter en kort, fargeløs hårspiss som er litt tannet. Bladplaten er 1 cellelag tykk, men for det meste litt tykkere langs bladkanten. Sporofytter er svært sjeldne. 

Økologi

Brunknausing vokser på periodevis overrislete bergflater i fjellet opp til mellomalpin sone. Den er blant annet kjent fra områder med gabbro, men innsamlinger fra Dovrefjellområdet indikerer at arten også kan vokse på mer kalkrikt substrat. 

Utbredelse

Arten er hovedsakelig knyttet til høyfjellsstrøk i Sør-Norge, men finnes trolig vanligere i Nord-Norge enn det utbredelseskartet viser. 

Forvekslingsarter

Brunknausing kan likne visse former av den variable urdknausing G. incurva, men denne har smalere og lengre bladspisser, og celler med jevnere overflate enn brunknausing. De fleste andre relevante forvekslingsartene i fjellet som vardeknausing G. donniana og svaknausing G. reflexidens har nesten alltid rikelig med sporofytter.