Dette er den desidert vanligste arten i slekta i Norge. Den finnes i hele landet og vokser på et rikt utvalg av baserike substrater. Putehårstjerne er svært variabel og særlig størrelsen varierer sterkt etter vokseforholdene. Som de fleste andre hårstjerner har putehårstjerne svært forskjellig utseende som tørr og fuktig.

Kjennetegn

Putehårstjerne vokser i opp til 7 cm høge løse tuer eller matter. Bladene er tungeformete til ovale med en gradvis avsmalning fra basis og ut mot den bredt avrundete spissen. Nerven er utløpende i en som oftest lang og fargeløs, kraftig tannet spiss. Denne spissen er ofte noe brunfarget ved basis. Bladkanten er tilbakebøyd nesten helt frem til spissen, noe som skiller arten fra blant annet barkhårstjerne som har plan bladkant i øvre del av bladet. Sporofytter forekommer relativt vanlig, men arten er minst like ofte uten. Vegetative spredningsenheter (grokorn) er ikke kjent.

Blad med tilbakebøyd bladkant, butt spiss og lang påsatt fargeløs hårspiss.

Økologi

Arten vokser på et bredt utvalg av baserike substrater, ofte i åpent til halvåpent miljø. Den finnes ofte i menneskepåvirkete miljøer og virker å bli begunstiget av blant annet nitrogentilførsel. Typiske substrater er kalkrike berg, kalkrik jord, trestammer, murer og hustak.

Utbredelse

Arten er vanlig i store deler av landet fra lavland til fjell. Videre utbredelse omfatter store deler av verden både på den sørlige og nordlige halvkule.

Forvekslingsarter