Navnet Tortella er satt sammen av det latinske ordet tortus som betyr vridd og den latinske endelsen –ellus som betyr liten. Mange av artene i slekta kjennetegnes nettopp av de små og til dels vridde eller krusete skuddene.

Vrimosene vokser i små, gule-grønne tuer på baserik jord og baserike klipper. Noen av artene er ofte påfallende gule, men de fleste er mer eller mindre rent grønne. De fleste artene foretrekker åpne habitater, men noen av artene kan også vokse noe mer fuktig og skyggefullt. De fleste artene er relativt uvanlige eller sjeldne, men kan lokalt opptre ganske vanlig. Særlig én av artene, putevrimose Tortella tortuosa, er mer vanlig og finnes nær sagt overalt under skoggrensa der det finnes middels baserikt til baserikt berg.

Alle artene i slekta har langsmale blad som ender i en kort eller lang spiss. Det som skiller vrimosene fra alle andre bladmoser er det skarpe V-formete skillet mellom de gjennomskinnelige cellene i nedre del av bladet og de klorofyllfylte cellene i øvre del av bladene. Viktige karakterer for å skille artene innad i slekta er bladspissens form og lengde, bredden på bladcellene, hvorvidt bladene og bladkant er kruset/bølget eller ikke, om de øverste bladene på skuddet er større enn bladene lenger ned og bladenes brekkelighet/skjørhet. Legg også merke til at forskjellige karakterer kan være synlig i tørr og fuktig tilstand. I tillegg kan flere av karakterene variere noe mellom individer av samme art. Det er viktig å samle inn velutviklet materiale og ofte best å unngå å ta med de aller mest eksponerte individene i en bestand. I motsetning til mange andre moseslekter finner man ingen viktige skillekarakterer knyttet til sporofyttene hos vrimosene. Dette kommer av at det stort sett bare er putevrimose T. tortuosa som forekommer med sporofytter.

Det er verdt å merke seg at det sjelden er nok å undersøke én skillekarakter alene. Flere av karakterene er kun synlige i stereolupe og mikroskop.

Den tydelige V-formete grensa mellom øvre og nedre celler i bladet skiller som nevnt vrimosene fra alle andre moseslekter i Norge.

Anvendt litteratur

Bosanquet SDS (2006). Tortella bambergeri (Schimp.) Broth. in the British Isles. Journal of Bryology 28: 5-10.

Hallingbäck T, Lönnell N, Weibull H, von Knorring P, Korotynska M, Reisborg C og Birgersson M (2008). Nationalnyckelen till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor–kapmossor. Bryophyta: Anoectangium–Orthodontium. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hallingbäck T (1996). Ekologisk katalog över mossor. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

Hallingbäck T (Red.) (1998). Rödlistade mossor I Sverige. Artsfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hassel K og Høitomt T (2013). Tortella vrimoseslekta i Norge, nye arter og arter vi kan være på utkikk etter. Blyttia 71(4): 215–224.

Ignatova EA og Doroshina HY (2008). Notes on Tortella (Pottiaceae, Bryophyta) in The Caucasus. Arctoa 17: 39–47.

Nyholm E (1998). Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 4. Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund.