Dette er en liten hårstjerne-art som er knyttet til alvarmark og annen åpen kalkrik grusmark. Den er ikke påvist i Norge, men funn fra den svenske vestkysten tyder på at arten kan vokse i Norge.

Kjennetegn

Syntrichia calcicola vokser i opp til 2 cm høge tuer. Som mange andre arter i slekta, er bladene tungeformete med en utløpende hårlik spiss. Hårspissen er imidlertid ikke like lang som hos andre, liknende arter i slekta og fargen er noe mer gul enn hos eksempelvis putevrimose. Bladkanten er tilbakebøyd ganske lagt opp og bladet smalner gradvis noe av mot en bred avrundet spiss. Hverken grokorn eller kapsler er kjent fra nordisk materiale.

Økologi

Arten vokser på sol- og vindeksponert kalkmark, enten på grunnlendt mark eller grus- og steinmark.

Utbredelse

Syntrichia calcicola er foreløpig ikke påvist i Norge. Mistenkte innsamlinger fra kalkområdene i Oslofjorden ble ikke godkjent av svenske eksperter. Men det er sannsynlig at arten finnes i sørlige deler av landet da den er påvist langs vestkysten av Sverige. Arten er videre utbredt i store deler av Europa.

Forvekslingsarter