Unge eksemplarer av reliktslørsopp har en unik kombinasjon av grønntoner på hatten og intense lilla- til purpurfarger på stilken.

Reliktslørsopp er en vakker art med grønne og lilla farger som ble funnet på én lokalitet ved Holsfjorden (Tyrifjorden) på 1980-tallet. Etter dette er denne lokaliteten blitt hogd, og arten kan være utgått fra norsk natur. Dog virker det mest sannsynlig at arten fortsatt forekommer i de stedvis lite kartlagte kalklindeskogene ved Holsfjorden.

Kjennetegn

Dette er en av de sjeldneste, og samtidig en av de mest karakteristiske, slørsoppene i Europa. Arten har en unik kombinasjon av (som ung) grønntoner på hatt og intense lilla- til purpurfarger på stilk, samtidig som sporene skiller seg fra de fleste andre arter ved å være rundaktige og sterkt ornamenterte (vortete). Grønntonene på hatten forsvinner etter hvert, men lillafargene på stilken består.

Habitat og utbredelse

Reliktslørsopp er kun kjent fra én lokalitet i Norge (Nes ved Holsfjorden/Tyrifjorden på Ringerike), der arten ikke har vært funnet siden 1980-tallet. Den kan være utgått her til lands på grunn av hogst. Arten finnes ellers i Norden kun på Kinnekulle ved Vänern og på Öland-Gotland, og er ytterst sjelden ellers i Europa.

Det kan se ut til at den er mest knyttet til gamle, reliktpregete linde-hasselskoger i store deler av, kanskje hele, sitt utbredelsesområde. Reliktslørsopp kan gradvis ha blitt sjeldnere ettersom de gamle linde-dominerte skogene over det meste av Europa over tid har blitt erstattet med kalkbøkeskoger og eik- og agnbøkeskoger.

Forvekslingsarter

Reliktslørsopp står nær rasmarkslørsopp Cortinarius caesiocortinatus som også har runde sporer, men rasmarkslørsopp har gul hatt og hvitaktig stilk helt uten lillafarger.

Reliktslørsopp kan også minne om arter i fagerslørsoppgruppen (Cortinarius calochrous coll.) som kan ha sterkt og vedvarende lilla stilk, slik som perleslørsopp Cortinarius insignibulbus og vesterslørsopp Cortinarius vesterholtii, men disse blir enten rosarøde ved reaksjon med kaliumhydroksid (KOH) på knollbasis (perleslørsopp), eller de skilles på sporene og den markerte, kantete knollen (vesterholts slørsopp).