Kopperrød slørsopp har stor fargevariasjon, som skyldes antrakinon-pigmenter som oksideres ved eksponering for sollys.

Kopperrød slørsopp er en fargeglad kameleon, som opptrer både med blå, grønne og purpurbrune farger. Dette er en av de klareste og mest brukte indikatorartene på kalkbarskogs-hotspots med mange sjeldne og truete kalksopper.

Kjennetegn

Når kopperrød slørsopp er helt ung, formet som en kule som sprenger seg opp av den svarte kalkjorda, er hatten grønnblå til snart grågrønn, og skivene er grønne. Når hatten vider seg ut, anløper den snart rødbrun fra sentrum, og som eldre blir hele hatten purpurbrun til kopperrød. Da har også kanten på knollen nederst på stilken anløpt vinrødt, og mycelet på undersiden går fra lyst grågrønt til seinere svakt rosa. Kjøttet er svakt grågrønt. Den store fargevariasjonen skyldes antrakinon-pigmenter (phlegmacin og beslektede stoffer) som kan gå igjennom en serie av oksidasjonsprodukter ved eksponering for sollys.

Kopperrød slørsopp regnes som en av våre viktigste indikatorarter for å påvise kalkbarskog. 

Habitat og utbredelse

Kopperrød slørsopp er en trofast kalkbarskogsart; det vil si at den opptrer regelmessig i våre rikeste kalkgranskoger og kalkfuruskoger. Innenfor granas naturlige utbredelse (Østlandet, Trøndelag og Nordland) opptrer den mest i moserik kalkgranskog, gjerne på helt grunnlendt, knudrete og hullete kalkstein (karst-overflater). I fjordstrøk på Nordvestlandet opptrer den i noe rasmarkspreget og svakt sesongfuktig kalkfuruskog, og i et par tilfeller er den funnet i rik, tørr, kontinental sandfuruskog.

Arten er utbredt over det meste av Sør- og Midt-Norge fra Bamble til Hemnes i Nordland, men mangler på Sørlandet og Vestlandet bortsett fra enkelte forekomster i indre Hardanger og indre Sogn. Den har sitt tyngdepunkt i kalkområdene på (Eikeren-)Ringerike til Mjøsa, og i enkelte tilliggende dalstrøk som Sigdal-Rollag, Nordre Land samt i Nord-Gudbrandsdalen. Den har også et isolert kjerneområde i fjordsidene langs Storfjorden i Møre og Romsdal. Arten regnes som en av våre viktigste indikatorarter på kalkbarskog (Nitare 2019). 

Kopperrød slørsopp opptrer gjerne sammen med en rekke andre kalkbarskogs-Phlegmacium arter, for eksempel gullslørsopp C. aureofulvus, tvillingslørsopp C. metarius og svovelslørsopp C. sulfurinus. Disse fire artene har også en liknende, vid utbredelse gjennom den boreale taigaen i Eurasia og i vestre Nordamerika. I Sibir virker det som steppeliknende sandfuruskoger er det viktigste voksestedet.

Kopperrød slørsopp opptrer gjerne sammen med en rekke andre kalkbarskogs-Phlegmacium arter, for eksempel gullslørsopp, tvillingslørsopp og svovelslørsopp.

Forvekslingsarter

Kopperrød slørsopp kan med sine grønne skiver og sin grågrønne, etter hvert purpurbrune hatt knapt forveksles med noen andre arter i sitt voksested (kalkbarskog). I kalklindeskog kan den forveksles med den mer lillagråblå rødoliven slørsopp Cortinarius rufo-olivaceus​ (når denne er ung), men rødoliven slørsopp er bare kjent fra to kalklindeskoger; i Sandvika og på Nes i Hole ved Tyrifjorden.

Gotlandslørsopp Cortinarius prasinus kan også likne, men har grønnere hatt som sjelden anløper purpur, og voksested i kalklindeskog (Oslo, Asker).