Mange slørsopper er sterkt knyttet til bartrær, og mange er habitat-spesialister som vil ha kalkrikt jordsmonn i tillegg. Disse opptrer bare eller mest i kalkbarskoger, og kan betegnes for kalkbarskogsarter. Mange av kalkbarskogsartene er sjeldne, men om forholdene først er optimale, kan man finne flere arter på en gang.

Kalkbarskogsarter – mange kresne habitat-spesialister

Alle slørsopper, slekta Cortinarius, danner (ekto)mykorrhiza (sopprot), det vil si at de lever i samliv (symbiose; mutualisme) med planterøtter, først og fremst trerøtter. På våre breddegrader er gran, furu, bjørk, selje/vier, eik, lind og hassel de viktigste mykorrhizatreslagene. Flere hundre slørsopper er funnet under gran og furu i Norge, og ca 40 arter har et tyngdepunkt i kalkbarskogen, hvorav vi her presenterer et utvalg på 32 arter, hovedsakelig arter i underslektene Phlegmacium og Telamonia.

De fleste kan opptre både i kalkgranskog og kalkfuruskog, men mange liker seg aller best i moserik, grunnlendt kalkgranskog. Slike forhold er det mye av på «breibygdene» på nedre Østlandet, Ringerike, Hadeland og Mjøs-bygdene, samt omkring Snåsavatn i Nord-Trøndelag og kalkområder i Grane-Hattfjelldal i Nordland, og her har mange av artene sine tyngdepunkt.

Flere av disse kalkbarskogsartene har også sitt utbredelsestyngdepunkt i Norden. Arter som kalksteinslørsopp Cortinarius caesiocinctus og silurslørsopp C. dalecarlicus hører til disse. Noen få arter, som tyrislørsopp C. pini, er strengt knyttet til furu og kalkfuruskog.

Underslekt Cortinarius - arter uten slim på både hatt og stilk

Cortinarius-slørsopper mangler slim både på hatten og stilken, og har ofte sterke farger som rød, gul, oransje, oliven eller grønn. Hatten på fruktlegemene er ofte skjellet eller filtet, og den er som regel ikke hygrofan, det vil si at den ikke skifter farge i tørt og fuktig vær.

Underslekt Phlegmacium - arter med slimete hatt

Phlegmacium-slørsopper har slimete hatt og gjerne en oppsvulmet, kantet knoll nederst på stilken.

Underslekt Telamonia - arter uten slim på hatten

Telamonia-slørsopper har glatt til fibrøs, ikke-slimete hatt og er uten kantet knoll nederst på stilken.