Lillaknollslørsopp er knyttet til kalkfuruskog og kalkgranskog, og kan danne mykorrhiza både med furu og gran.

Lillaknollslørsopp er en ganske stor og kraftig kalkbarskogsart med en olivenbrun hatt, gråhvite skiver, og en karakteristisk lillaflekket kant på knollen nederst. Arten har et kjerneområde fra Ringerike og vest til Sigdal-Numedal, med forekomster også på Hadeland, i Porsgrunn, i Hallingdalen (Gol) og på Kaupanger i Sogn.

Kjennetegn

Lillaknollslørsopp er karakterisert ved ganske store fruktlegemer (hatten er opp til 10 cm bred), og en hatt som er olivengrå til mørkt olivenbrun, nesten rødbrun med alder. I motsetning til mange andre arter innenfor fagerslørsoppgruppen (Calochroi), er hatten nokså jevnt farget, og anløper ikke markert mørkere farge i sentrum i forhold til resten av hatten.

Skivene er lyst okergrå, iblant med en svak oliventone (men uten blåtoner). Stilken er (oliven)grå til lyst lillablå, og en markert, bred, avsatt knoll nederst har som regel tydelig lilla flekker på knollkanten. Kjøttet er gråhvitt, iblant med en oliventone, og iblant med safrangule flekker nederst i knollen. Lukten minner om reddiker, eller er mer jordaktig. Sporene hos lillaknollslørsopp er ganske store; 11–13 µm lange.

Lillaknollslørsopp har ganske store fruktlegemer, og hatten kan bli opp til 10 cm bred.

Habitat og utbredelse

Som ung og velutviklet er lillaknollslørsopp nokså lett å kjenne på sin lilla knollkant. Dette eksemplaret er muligens litt vel ungt.

Lillaknollslørsopp er knyttet til kalkfuruskog og kalkgranskog, og kan danne mykorrhiza både med furu og gran. I ett tilfelle er den også funnet i rik sandfuruskog (Modum), og dette voksestedet er også kjent fra Sverige. I Norge har arten sin hovedutbredelse i et belte fra Ringerike over Modum til Sigdal-Numedal i Buskerud (kalkbarskog på grunnfjell), samt noen forekomster i kalkområdet på Hadeland. Videre er det gjort enkeltfunn i Porsgrunn, Gol i Hallingdal og Kaupanger i indre Sogn. I Sverige er lillaknollslørsopp utbredt fra Jämtland og sørøst til Gotland. Den har en ganske vid utbredelse i høyereliggende kalkbarskog med gran eller edelgran ellers i Europa; sør til Alpene, sørvest til Pyreneene, og sørøst til Kaukasus.

Forvekslingsarter

Som ung og velutviklet er denne arten nokså lett å kjenne på sin lilla knollkant. Men hos utvokste fruktlegemer forsvinner ofte denne karakteren, og da kan arten forveksles med flere andre Phlegmacium arter i kalkskog: Fibret slørsopp Cortinarius glaucopus skilles på den fibrete til innvokst trådete hattoverflaten og sterkt blåfiolette skiver og stilk hos unge individer.

Videre likner lillaknollslørsopp på silurslørsopp Cortinarius dalecarlicus og kanskje på tvillingslørsopp Cortinarius metarius, men disse har varmere, mer gulbrune hattfarger, og sistnevnte skilles også fra de andre artene på sine lilla skiver, mens førstnevnte har klart mindre sporer.

Mindre sporer har også loffslørsopp Cortinarius corrosus, som i tillegg har en lysere hatt.