Rådyrslørsopp-gruppen utgjør et av de vanskeligste kompleksene av kalklindeskogslørsopper. Det består av små okerbrune-olivenoker arter, og artsavgrensningen og navnsettingen her må betraktes som foreløpig og ikke ferdig utredet. Dog er oliven rådyrslørsopp den kanskje letteste å skille ut, med sin påfallende mørkt olivengråbrune hatt og olivengrå skiver.

Kjennetegn

Som viktige karakteristika for rådyrslørsoppgruppen anføres gjerne en litt hard, bruskaktig, ofte rotlig forlenget stilk som ofte anløper litt safrangult i de midtre deler (derav navn som Cortinarius safranopes). Videre har artene små, bredt ellipsoide, sterkt vortete sporer, og reagerer svartfiolett når en dråpe KOH tilføres stilk og stilkkjøtt. Andre Telamonia-slørsopper reagerer svartlig uten blåtone med KOH, men disse forskjellene kan være subtile og vanskelige å bruke. Vi har trolig minst fire ulike arter i rådyrslørsoppgruppen i kalklindeskog, ofte opptrer flere sammen på samme lokalitet, og foreløpig greier vi ikke å skille alle disse uten med genetiske metoder. Oliven rådyrslørsopp skilles fra de andre på en mørkere olivenbrunsvart hatt og mer gråoliven farge på skiver når de er unge og velutviklede, men i mikroskopiske karakterer er disse svært like.

Habitat og utbredelse

Grunnet usikker bestemmelse er detaljutbredelsen av de ulike artene i rådyrslørsoppgruppen nokså usikker, men de synes alle å være sterkt knyttet til kalklindeskog, og flere ser ut til å ha et tyngdepunkt i Oslo-Asker-området.

Forvekslingsarter

Artene i rådyrslørsoppgruppen er i Norge knyttet mest til kalklindeskog og kalkhasselskog. To arter er tatt med her; oliven rådyrslørsopp Cortinarius milvinicolor og rådyrslørsopp Cortinarius parhonestus. Flere arter går an å skille ut, basert på DNA-sekvensering, men foreløpig er ikke disse fullstendig utredet, og de virker til dels vanskelig å skille fra hverandre basert på utseende og mikroskop-karakterer. Generelt ser det imidlertid ut til at oliven rådyrslørsopp kan greit skilles fra de andre artene på grunn av sin mørkt olivenbrunsvarte hatt og mørkt gråoliven farge på unge skiver.