Gyllenkantslørsopp er livlig farget og kan minne om en kanelslørsopp (Dermocybe sp.), og også om svartnende slørsopp Cortinarius uraceus, som den ofte vokser sammen med i rik granskog. Den har et oransje pigment, som kan oksideres til purpurrøde toner, og velumet er oransjegult – en uvanlig karakter i underslekt Telamonia.

Kjennetegn

Hatten til gyllenkantslørsopp er 1–6 cm, kjegle- til klokkeformet, senere hvelvet til utbredt lavt puklet. Den har sparsomt med velum, som sees som oransjegule trådrester i hattkanten. Hatten er ellers glatt, med en kort kantsone som er gjennomskinnelig stripet og hygrofan, livlig oransjebrun til rødbrun og kan bli ganske mørkt rødbrun særlig i indre deler. Som tørr er den blekere brungul.

Skivene er middels tette, mørkt rødbrune til oransjebrune, med gulaktig, fimbriert egg. Stilken er 2–10 cm lang og 4–8 mm bred, jevntykk eller med svakt utvidet basisparti. Den er grågult fibret, ofte med et blåskjær øverst, og svartner fra basis med alderen. Mycelet er oransjefarget til rødt, velumet er gyllent, oransjegult til brunrødt, og sparsomt, som svake bånd eller flekker. Kjøttet er blekbrunt til rustbrunt, har ofte blåskjær i stilktopp og svartner fra basis. Lukten er svak, eller mer tydelig av sedertre.

Sporene er 7,5–9 x 5–5,5 µm, mandelformete, og relativt sterkt vortete.

Habitat og utbredelse

Denne arten vokser under gran i lågurtgranskog, og foretrekker muligens kalkskog. Det er også gjort enkeltfunn under gran i kalklindeskog og i granplantefelt. I Sverige er gyllenkantslørsopp også kjent fra beitemark med spredte trær.

Det er kun gjort noen få og spredte funn av gyllenkantslørsopp i Norge, og alle er fra Østlandet. I Norden er den ellers kjent fra Sverige og Finland. Utenfor Norden er den foreløpig (2022) identifisert bare fra USA og Canada.

Forvekslingsarter

Gyllenkantslørsopp er karakteristisk med sine spesielle farger. Den kan minne om svartnende slørsopp Cortinarius uraceus, som har liknende økologi, og disse to artene er observert voksende sammen. Sistnevnte art mangler imidlertid det oransje pigmentet, og den har ofte et olivenaktig skjær, spesielt i stilktoppen, noe gyllenkantslørsopp ikke har. Velumet hos svartnende slørsopp er dessuten grålig, ofte med et grønnskjær, og lukten er ubetydelig.