Gul vrangslørsopp er utbredt i nesten hele det norske kalklindeskogsområdet.

Gul vrangslørsopp er en av de vanligere kalklindeskogs-spesialistene med et førtitalls kjente forekomster i Norge per 2021. Arten er ganske liten, og karakteriseres av okergul-okerbrun, litt sølvskimrende hattoverflate, gråhvite skiver og hvitaktig stilk som gjerne anløper noe gulaktig med alder.

Kjennetegn

Gul vrangslørsopp tilhører en gruppe arter som har en tynn, tosjiktet hatthud. Denne typen hatthud opptrer blant annet hos fibret slørsopp Cortinarius glaucopus og birislørsopp C. camptoros. Hattoverflaten hos disse har en ofte innvokst trådet struktur av mørkere og lysere striper/fiber. De fleste av disse artene har imidlertid blå skiver som unge, mens gul vrangslørsopp har gråhvite skiver. Gul vrangslørsopp er også, som navnet indikerer, mer gul på hatten og anløper også etterhvert mer gulaktig farge på stilken og i kjøttet. 

Habitat og utbredelse

Arten er utbredt i nesten hele det norske kalklindeskogsområdet; Grenland, Røyken-Asker-Oslo, samt Ringerike-Hadeland. Oftest opptrer den på løs mineralgrus (kalkskifergrus) i rasmark. Den opptrer også i rein kalkhasselskog (uten lind), i gammel beiteskog og i tilknytning til gamle gravhauger, særlig på Ringerike-Hadeland. Som i kalklindeskogen, vurderes forekomstene her å være gamle rest-forekomster (relikter) fra varmetida, og indikerer at disse hassellundene kan være meget gamle elementer i kulturlandskapet.

Forvekslingsarter

I kalklindeskog er det bare én annen art med gråhvite skiver som kan forveksles med denne arten, nemlig vrangslørsopp Cortinarius multiformium. Vrangslørsopp er en litt kraftigere art, med en gjerne tilspisset knoll, og mer rødbrun til okerbrun, tydelig innvokst trådet hatt.

Eldre eksemplarer av gul vrangslørsopp kan være vanskelig å skille også fra osloslørsopp Cortinarius osloensis, men sistnevnte har gule skiver som ung.