Skyggeslørsopp er ganske anonym, og en svært sjelden Phlegmacium-slørsopp, som per 2021 kun er funnet én gang i Norge. Den er meget sjelden også ellers i Norden, men ut i fra dagens kunnskap om voksested, tyder alt på at denne, som sine slektninger i fagerslørsoppgruppa (Calochroi), er strengt bundet til kalkskog.

Kjennetegn

Skyggeslørsopp er, som flere av sine mer kjente slektninger i fagerslørsoppgruppa (Calochroi), strengt bundet til kalkskog. Den har en okerbrun til okergul hattoverflate, grå (til blågrå?) skiver, og gråhvit stilk med en avflatet, skarpt kantet knollet stilkbasis. Undersiden av knollen blir rosarød ved tilførsel av en dråpe kalilut (10–40 % KOH; kaliumhydroksid), mens hattkanten blir rødbrun.

Habitat og utbredelse

Skyggeslørsoppen har levd en anonym «skyggetilværelse» i de dype, norske kalkgranskoger, inntil den ble funnet for første – og foreløpig eneste – gang i Norge i 2017 (i Etnedal). Dette skjedde omtrent samtidig med at den ble funnet som ny art for Sverige, fra Jämtland i 2016 (Schmidt-Stohn mfl. 2017).

Per 2021 er denne arten altså kjent fra kun én lokalitet i Norge, en i Sverige, og tre i Finland, alle i kalkgranskog. Både det norske og det svenske funnet var fra mer eller mindre sesongfuktig kalkgranskog som var påvirket av kalkrikt sigevann.

Forvekslingsarter

Skyggeslørsopp er, med sitt ganske anonyme utseende, mulig å forveksle med en rekke andre fagerslørsopper (Calochroi). Mest likner den nok på silurslørsopp Cortinarius dalecarlicus, men sistnevnte har som ung gråhvite skiver med en svakt lilla skiveegg, og reagerer negativt ved tilførsel av kalilut.

Rosaskiveslørsopp Cortinarius piceae kan antagelig også forveksles med skyggeslørsopp, men den har alltid en lilla-rosatone på unge skiver, og som regel tett med små, tiltrykte brune velumskjell i hattsentrum. Materiale som så langt er undersøkt tyder på at skyggeslørsopp er helt uten lillatoner på unge skiver, og at den har lite eller manglende velumrester på hatten.

Kristinslørsopp Cortinarius kristinae likner også på skyggeslørsopp, og har samme sterke reaksjon med KOH på knollundersiden. Kristinslørsopp har imidlertid ikke så avflatet og skarpt kantet knoll, og vokser som regel i lågurtgranskog, ikke kalkgranskog, og er dessuten ofte funnet i yngre skog.