Myrmarihøne finnes spredt i høyereliggende myrområder i fjellregionen i Sør-Norge og i Nord-Norge. Arten er relativt liten og har et karakteristisk fargemønster. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på pronotum og dekkvingene er blek gul. Dekkvingene har et svart bølgemønster langs sømmen og på hver dekkvinge. To svarte flekker står isolert i bakre del av dekkvingene. Pronotum har som regel to store svarte flekker. Hodet er svart i bakre del med varierende gule tegninger foran. Bein og antenner er gule, og antennene er forholdsvis lange. Lengde: 2,5–3,5 mm. 

Larve: Grålig grunnfarge med mørke tuberkler. Brystdelen har ei lys midtstripe. De fremste bakkroppsleddene er lyse i bakkant og hele fjerde bakroppsledd er lyst. Beina er mørke.   

Larve av myrmarihøne Anisosticta strigata.

Larve av myrmarihøne Anisosticta strigata.

Utbredelse

Myrmarihøne finnes spredt på myrområder i høyereliggende strøk. I Sør-Norge er den funnet flere steder i Trøndelag, og det foreligger et gammelt funn fra Geilo. De fleste funnene fra Norge er fra Troms og Finnmark. Ellers i Norden finnes den spredt i nordlige deler av Sverige og Finland. Arten har en holarktisk utbredelse og er funnet i Alaska og Kanada. Den er vidt utbredt i nordlige deler av Russland, og skal også være funnet i Mongolia og nordlige Kina (Karjalainen 2020), men er ellers ikke funnet i andre land i Europa eller Asia.

Habitat for myrmarihøne Anisosticta strigata på Stormyra ved Nerskogen, Oppdal i Trøndelag. 

Levesett

Myrmarihøne er begrenset utbredt i høyereliggende myrområder i nordboreal og lavalpin sone. Den er funnet både i grasvegetasjon og i dvergbjørk- og vierkratt. Arten antas å leve av bladlus som sine nærmeste slektninger. Arten er mest vanlig på våren i mai og juni. Den nye generasjonen klekker i august og september og overvintrer i strøfallet på bakken.

Forvekslingsarter

Myrmarihøne er en karakteristisk art som kan forveksles med mørke former av nittenprikket marihøne Anisosticta novemdecimpunctata. Sistnevnte er imidlertid større og mer avlang og har ikke overlappende utbredelse med myrmarihøne i Norge. Tundramarihøne Hippodamia arctica, kan finnes på de samme stedene som myrmarihøne i Nord-Norge og er av samme størrelse og kan ha lignende farger og mønster. Tundramarihøne er imidlertid ofte mer rødlig i grunnfargen, og har en rød til gul flekk i det store svarte feltet i bakre halvdel av hver dekkvinge. Myrmarihøne har en svart flekk omkranset av gult i samme område.