Nittenprikket marihøne er en våtmarksart som finnes på strandenger og langs vann og vassdrag. Den er karakteristisk med sin blekgule grunnfarge med svarte flekker på pronotum og dekkvinger. Det er en vanlig art, men den er begrenset utbredt på Sør- og Østlandet. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er blek gul. Dekkvingene har 19 svarte flekker, ni på hver dekkvinge og en på skutellen. Av og til kan de svarte flekkene smelte sammen, slik at fargemønsteret ligner det hos myrmarihøne Anisosticta strigata. Pronotum har seks svarte flekker som kan smelte sammen til to store flekker. Hodet er svart i bakkant. Bein og antenner er gule, og antennene er forholdsvis lange. Lengde: 3,5–4,5 mm. 

Larve: Grålig grunnfarge med brede lyse striper langs bakkroppen og langs midten av brystleddene. De midtre tuberklene er mørke. Beina er delvis lysere og mørkere grå.   

Utbredelse

Nittenprikket marihøne er utbredt på Øst- og Sørlandet nordover til Mjøsregionen og sørover til Lista. Et isolert funn foreligger fra Fræna på Nordvestlandet. Arten har ellers en vid utbredelse i Norden og Europa. Den finnes også i Nord-Afrika, og ellers i Palearktis østover til Kasakhstan, Mongolia og østlige deler av Sibir. 

Levesett

Nittenprikket marihøne er en våtmarksart som er lokalt vanlig på strandenger, langs elvebredder, i fuktenger og vannkanter langs stillestående vann. Den lever av bladlus på grasvegetasjon blant takrør, dunkjevle, starr og søtgras, av og til også i vierkratt. De voksne svermer om natten og kan finnes hele året, men mest vanlig i juli og august når den nye generasjonen klekker. Overvintring skjer i strøfallet på bakken.

Habitat for nittenprikket marihøne Anisosticta novemdecimpunctata ved Aremarksjøen, Aremark i Østfold.

Forvekslingsarter

Nittenprikket marihøne kan forveksles med tjuetoprikket marihøne Psyllobora vigintiduopunctata, men er mer langstrakt og har mer blekgul grunnfarge. De har ulikt antall prikker både på pronotum og dekkvinger, henholdsvis 6 og 19 for førstnevnte mot 5 og 22 for sistnevnte. Flekkene på pronotum kan av og til flyte sammen til to store flekker hos nittenprikket marihøne. En sjelden variant av nittenprikket marihøne har identisk fargemønster som myrmarihøne Anisosticta strigata. Disse to artene har ikke overlappende utbredelse i Norge, men dersom man er i tvil, er nittenprikket marihøne alltid større og mer langstrakt enn myrmarihøne.