Alpeklokkemose er en nokså dårlig kjent art som bare er funnet på et fåtall lokaliteter i Sør-Norge. Arten kjennes på sporofytt med gul stilk kombinert med glatte sporehus med peristom. Arten er funnet fra havnivå og opp i lavalpin sone.

Kjennetegn

Liten til middels stor klokkemose med plane, ganske bredt tungeformete blad der nerven løper ut i kort lyst gul spiss. Sporehuset har glatt overflate og sitter på en ganske kort, gul stilk. De øverste delene av stilken kan være mer rødlig. Peristom mangler vanligvis, men enkelte små rudimentære tenner kan forekomme. Kalyptraen er stor, dekker hele sporehuset og har tydelige fliker ved basis. Sporene er oransje til gule og måler 28–41 µm i diameter.

Økologi

Alpeklokkemose er knyttet til intermediært til baserikt substrat. De få nye funnene som er gjort i Norge er alle gjort på nokså baserik jord over berg i åpent terreng. Den er påvist både i lavlandet og i fjellet, men er trolig sjelden.

Utbredelse

Alpeklokkemose er kjent fra et fåtall lokaliteter i Sør-Norge. Hovedutbredelsen er i Alpene, men den finnes også i Pyreneene, Tatrafjellene, i Kaukasus og på Balkan.

Blad tungeformet med en kort utløpende nerve.

Forvekslingsarter