Fiolett greinkøllesopp (Clavaria zollingeri, VU) forekommer spredt i gamle semi-naturlige enger nord til Nordland. Den er veldig typisk med fiolettaktig farge og meget greinete fruktlegemer i en tett samling. Den vokser gjerne i gamle slåttemarker. Bildet er tatt i Vindafjord i Rogaland.

Semi-naturlig eng er en truet og svært artsrik naturtype, blant annet når det gjelder såkalte beitemarkssopp. Deler av dette soppmangfoldet er ukjent eller mangelfullt kjent.

Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om artsmangfoldet av sopp i semi-naturlig eng. Nyere DNA-studier tyder på at mange titalls nye arter av beitemarkssopp venter på å bli oppdaget og beskrevet, og flere arter beskrevet fra andre land er nylig blitt oppdaget i Norge som følge av DNA-sekvensering. I dette prosjektet vil forskere lete etter nye sopparter for Norge og for vitenskapen i semi-naturlig eng over hele landet.

For å finne dette skjulte biomangfoldet, vil man kombinere kartlegging ved hjelp av 1) fruktlegemer og 2) miljø-DNA i jordprøver. I fruktlegemestudiene vil forskerne legge særlig vekt på de såkalte CHEGD-soppene: Clavariaceae - fingersopper, Hygrocybe i vid forstand - engvokssopper, Entoloma - rødsporesopper, Geoglossaceae - jordtunger og Dermoloma - grynmusseronger. For å øke sannsynligheten for å finne nye arter, vil man i tillegg benytte miljø-DNA for å fange opp en lang rekke jordboende sopper, inkludert både sekksporesopper og stilksporesopper. Det forventes at fruktlegemestudiene vil være nyttige for å avsløre en del sjeldne arter som finnes på små areal og ikke så lett blir fanget opp av jordprøvene. Bruk av miljø-DNA vil hjelpe til med å identifisere et stort antall arter fra de fleste soppgrupper, inkludert sopper som sjelden eller aldri danner synlige fruktlegemer, hvorav mange forventes å være nye for landet. Til sammen gir disse to metodene gode muligheter til å kartlegge det skjulte mangfoldet av sopp i semi-naturlig eng på en ny og kostnadseffektiv måte.