I 2010 ble det gjennomført en større innsamling av insekter knyttet til vann og fuktige habitater i Finnmark. Fase I av dette arbeidet avdekket et stort mangfold av insektarter, spesielt av mygg. I fase II har forskerne arbeidet videre med materialet som ble samlet inn, og mangfoldet av insektarter har fortsatt å overraske.

Finnmark er spennende i en zoogeografisk sammenheng som den nordvestligste delen av fastlands-Europa. Etter istiden kan insektene ha spredt seg til Finnmark både fra sør og fra øst. I tillegg kan man vente at en rekke av artene er sirkumpolare, det vil si utbredt hele veien rundt den nordlige halvkule. I tillegg er faunaen i regionen mye dårligere kjent enn i mange områder i Sør-Norge.

Fase I av prosjektet fokuserte på fjærmygg, sommerfuglmygg, soppmygg, vårfluer og vannteger. Fase II har også fokusert på andre mygg- og fluefamilier, blant annet sviknott, stankelbein og dansefluer. Mange av insektfamiliene er svært krevende å identifsere og det kreves lang erfaring fra forskernes side. Det er registrert en rekke arter som er nye for vitenskapen, samt arter som tidligere ikke er rapportert fra Finnmark, Norge eller Europa. Blant annet viste familien sommerfuglmygg (Psychodidae) seg å innholde flere overraskelser. Sommerfuglmygg har fått sitt norske navn fordi de med sine tett behårete vinger kan minne om små møll eller sommerfugler. Fra Norge er det kjent 40 arter og 18 av disse ble funnet i Finnmark. En av artene var ny for vitenskapen. Forskerne fant også for første gang i Norge den østlige arten Pneumia ussurica som tidligere bare er kjent fra Sibir og Finland.

Grensen mellom den boreale sonen og den subarktiske sonen ligger i Finnmark. Det er forventet at temperaturen på jorda vil øke, og at dette vil være mest merkbart i områdene nær polene. Prosjektet (fase I-II)  har styrket kunnskapen om artsmangfoldet i vårt nordligste fylke og med dette etablert et bedre grunnlag for å kunne følge med på hvordan insektfaunaen i nordområdene påvirkes av den globale oppvarmingen.

Psychoda cultella er en ny art av sommerfuglmygg som nylig er beskrevet og som ble funnet på en bjørkestamme i Finnmark i 2010.

Innsamlingsmetoder

Malaisefeller, håndplukking, håving, lysfangst, drift-netting, slag på greiner og samling ved sparking (kick-sampling).