For å kunne forvalte naturen treng vi ulike typar kunnskap. Vi har behov for kunnskap om kva artar som finst i Noreg og kvar i landet og i kva naturtype dei lever. Vi treng også kunnskap om taksonomien og systematikken til artane.

Frå ForBio sitt feltkurs på Grønland i 2013.

Artsprosjektet har no i 10 år vore ein viktig bidragsytar til ny kunnskap om artsmangfaldet i Noreg. Sidan oppstarten av Artsprosjektet i 2009 har Artsprosjektet gitt tilskot til mange kartleggingsprosjekt, og tilskota har gitt fagmiljø moglegheit til å arbeide langsiktig med kartlegging av dårleg kjende artsgrupper.

Den omfattande kartlegginga av artar i regi av Artsprosjektet har også bidratt til ei sterk vitalisering av fagmiljø som arbeider med dette temaet. Dei fleste naturvitskaplege forskingsmiljø i Noreg, og mange studentar, teknikarar, forskarar og ekspertar er engasjerte i arbeidet. Det er etablert eit breitt samarbeid mellom relevante fagmiljø i inn- og utland. Dette bidrar til å styrkje den faglege kompetansen i Noreg.

Kompetanseoppbygging

Samling for kartleggarane i Artsprosjektet i 2012.

Eit særleg viktig bidrag for å styrkje kompetanseoppbygginga har vore etableringa av Forskerskolen i biosystematikk (ForBio). ForBio blei starta i 2010 som eit nettverk av norske og svenske universitet og inkluderer no alle nordiske land. ForBio har bygd opp eit rikhaldig tilbod av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kurshaldarar. Artsdatabanken og Forskningsrådet støttar ForBio, og arbeidet blir koordinert av universitetsmuséa i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.