Moser er den dominerende plantegruppen i mange arktiske og alpine områder. Norges moseflora er en av de mest artsrike i Europa og omfatter omkring 1100 arter. Dagens kunnskap om mange moser knyttet til habitatene kulturmark og kalkrike fjell mangler eller er basert på omkring 100 år gamle opplysninger. En oppdatering av denne kunnskapen er nødvendig da den utgjør viktig basiskunnskap både for en kunnskapsbasert forvaltning og for forskning på truete og sjeldne moser.  

Prosjektet har hatt som mål å øke kunnskapen om moser i Norge generelt og spesielt kunnskapen om dårlig kjente artsgrupper i dårlig kjente habitat. Kartleggingen har fokusert på kulturmark i Sør-Norge (vrangmoser Bryum, gaffelmoser Riccia og begermosefamilien Pottiaceae) og kalkrike fjell i Troms og Finnmark (flikmoser Lophozia, tvebladmoser Scapania og vrangmoser Bryum).

Prosjektet har samlet inn 1700 prøver av moser og DNA-strekkodet nærmere 200 arter. Som et resultat er det registrert seks nye arter for Norge hvor en viste seg å være en moseart som var ubeskrevet og nye for vitenskapen. Et av funnene som ble gjort var å finne pyramidemose Pyramidula tetragona i Oslofjordområdet, blant annet ved Tyrifjorden. Denne arten er utdødd fra Sverige og Finland og dukket opp som en ny art for Norge på fire lokaliteter i prosjektet. Arten ser ut til å forekomme svært uregelmessig og det antas at den kan ligge under jorda og dukke opp når forholdene er gunstige. Pyramidemose er sjelden over hele Europa og er oppført på Bern-listen.

I fjellregionen i indre Troms fant forskerne en av de mest spesielle moseartene vi har, blindlemenmose Tetraplodon paradoxus. Den lever på reinsdyrmøkk og er en svært sjelden gjest i norsk flora, selv om det er mye reinsdyr i den norske fjellheimen. Årsaken til at den er sjelden kan ligge i at de lukkede sporekapslene må ødelegges for at sporene skal kunne spre seg. Hvordan dette skjer er ukjent, men en mulighet er at sporehusene blir spist av rein og at sporene på den måten blir plassert i det gunstige vekstmediet. Arten er knapt funnet i Skandinavia før. Den er ellers bare funnet spredd i arktiske områder.

Prosjektet har vektlagt å stimulere til økt interesse og oppbygging av kompetanse på moser. Som en bonus fra prosjektet er nå Moseklubben etablert, en forening med entusiatiske medlemmer fra hele landet. 

 

Innsamlingsmetoder

Håndplukking på utvalgte lokaliteter.

Publikasjoner

Hassel K (2012). Svartnål Anthoceros agrestis ny for Midt-Norge. Blyttia 70(2): 88-89.

Høitomt T (2012). Pyramidula tetragona – ny moseart for Norge. Blyttia 70(2): 98-100.

Høitomt T og Hassel K (2013). Tanntustmose Tortula lanceola og kalkbegermose Microbryum davallianum var. Commutatum gjenfunnet på øyene i Oslofjorden. Blyttia 71(2): 93-96.

Høitomt T, Appelgren L, Lönnell N, Lye KA og Hassel K (2012). Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. rediscovered in Fennoscandia and new to Norway. Lindbergia 35: 33-39.