Norske regnskoger er kjent for å ha et rikt naturmangfold, av blant annet epifytter.  NTNU Vitenskapsmuseet skal kartlegge og DNA-strekkode lav og lavboende sopper i norske regnskoger, fra Rogaland i sør til Troms i nord. I motsetning til lav, så har lavboende sopper nærmest ikke vært kartlagt i Norge.

Prosjektet har blant annet registrert relevante miljøvariabler som kan brukes til å klassifisere disse skogstypene i henhold til naturtypeinndelingen "Natur i Norge" og gi ny kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi for denne gruppen av skogepifytter.  I samarbeid med Forskerskolen i biosystematikk ble det arrangert et feltkurs i artsbestemmelse for studenter og forskere for å sikre videre kompetanseoppbygging på disse økologisk viktige gruppene av epifytter.

Prosjektet har samlet inn data for 289 arter lav go 87 arter lavboende sopp. Blant annet har de funnet 11 nye arter for vitenskapen, og ytterligere 28 arter nye for Norge. Det har også blitt samlet inn data for 39 rødlistede lavarter, som kan være relevant for forvaltningen av disse artene. Prosjektet fant også ut at det ser ut til å være litt flere arter lav og lavboende sopp i den boreale regnskogen enn i den boreo-nemorale (mer varmekjære) regnskogen.

Den samme gruppen forskere skal fortsette å studere lavboende sopp i prosjektet "Lavboende sopp i Norge".

Andreas Frisch og en masterstudent ved Høydalmoan naturreservat, Stodalen, Åfjord, Sør-Trøndelag.

Publikasjoner

Frisch A, Klepsland J, Palice Z, Bendiksby M, Tønsberg T & Holien H (2020). New and noteworthy lichens and lichenicolous fungi from Norway. Graphis scripta 32 (1): 1-47.

Frisch A & Holien H (2018). Arthonia toensbergii, a new lichenicolous fungus on Mycoblastus affinis from the boreal rainforests in Norway. Graphis Scripta 30 (6): 34-43.