Lyngplanter lever i en spesiell symbiose med sopp, hvor soppen utveksler og bryter ned næringsstoffer. Dette er nødvendig for å overleve i landskap som kystlynghei. Hver lyngart kan ha minimum 50 sopparter tilknyttet seg med ulike nisjer, og artsoverlapp av sopp mellom lyngplanter som vokser sammen er relativt lavt. Dette indikerer en klar nisje-tilknytning og koevolusjon mellom soppsamfunn og plantearter.

Kystlynghei er et gammelt kulturlandskap som er utbredt i kyststrøk fra Lofoten i nord til Portugal i sør. 30 % av kystlyngheia i verden finnes i Norge. I Norge er det gjort få studier på sopp i lynghei, og vestkysten av Norge er et understudert område med tanke på soppflora.

Hovedformålet til prosjektet er å identifisere og kartlegge soppfloraen tilknyttet fem utvalgte vertsplanter: Røsslyng (Calluna vulgaris L.), klokkelyng (Erica tetralix L.), blåbær (Vaccinium myrtillus L.), blokkebær (Vaccinium uliginosum L.) og tyttebær (Vaccinium vitis-idaea L.), i tillegg til dominerende mosearter i norsk kystlynghei. Prosjektet vil samle inn materiale fra tre norske fylker, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt benytte herbariumsmateriale som dekker hele utbredelsen av norsk kystlynghei. Dette vil danne et basisgrunnlag for en mer holistisk tilnærming for videre forskning og utviklingsprosjekter, samt forvaltningsrettede tiltak rettet mot denne naturtypen, som både er en rødlistet og utvalgt naturtype.