Håret krukkeveps er den vanligste av våre krukkevepsarter, og skilles fra nærstående arter på den lange utstående behåringen på andre bukledd. Den murer karakteristiske bol med tubeformet åpning. Arten er vidt utbredt i lavlandet på Østlandet, men finnes også i indre Sogn. 

Kjennetegn

Hos hunnen er hodet svart med en gul flekk i panna mellom antennefestene og en gul strek bak hvert fasettøye. Hannen har i tillegg en stor gul flekk på munnskjoldet. Munnskjoldet er tydelig innbuktet i framkanten hos begge kjønn. Antennene er helsvarte hos hunnen. Hos hannen er antennene lysere mot spissen og det siste leddet er vendt bakover som en krok. Mellomkroppen hos begge kjønn er påfallende kulerund i formen og ca. så lang som bred. Fargen på mellomkroppen er noen ganger helsvart, særlig hos hannene, men oftest finnes gule tegninger i varierende utstrekning på frambrystets overside, vingeskjellene, skutellum og bakryggen. Første bakkroppsledd er smalt klokkeformet og mye smalere enn andre ledd og fremstår dermed avsnørt fra resten av bakkroppen. Bakkroppen hos begge kjønn har lyse bånd langs bakkanten på de to første ryggleddene. Det gule båndet på førsteleddet er oftest kraftig utvidet på hver side av midten. Båndet på andre ryggledd er litt smalere på midten og smaler jevnt av ut mot sidene. Dette leddet har også en avlang midtflekk på hver side. Bakkroppens to første ledd har lang og utstående behåring både på over- og undersiden. Beina hos begge kjønn er svarte, men med utbredte lyse partier på knær og legger. 

Lengde: hunn, 12–16 mm; hann, 10–14 mm.

Utbredelse

Håret krukkeveps er den vanligste arten i slekta i Norge og finnes flere steder i lavlandet på Østlandet. Den er mest vanlig i kystnære strøk fra Østfold til Kristiansand, men er funnet et godt stykke innover i landet sør for Mjøsa og i dalstrøk i Telemark og Buskerud. Det foreligger også noen nyere funn fra indre Sogn. Arten er funnet spredt i Mellom-Europa, men er ikke kjent fra Danmark og Storbritannia. Den er ellers utbredt i Asia fra Tyrkia, Iran, Israel og østover til Mongolia og Japan. 

Levesett

Håret krukkeveps finnes i mange ulike naturtyper, både i sandområder i innlandet, på havstrender, i ulike kulturlandskap og langs skogkanter. Arten murer et karakteristisk reir av leire, med en traktformet åpning. Reiret anlegges på et solrikt og beskyttet sted gjerne i en sprekk mellom steiner eller lignende. Reiret har kun plass til ei celle. Håret krukkeveps tar sommerfugler som byttedyr (viklere og målere). Det antas av vepselarven overvintrer og forpuppingen skjer på våren. De voksne er aktive fra begynnelsen av juni til slutten av september. Arten oppsøker av og til blomster. 

Håret krukkeveps Eumenes coronatus, lager ofte reir i sprekker mellom steiner eller lignende. Reiret mures av leire som og ligner toppen av ei krukke og har et karakteristisk inngangshull. Åpningen er ca. 5 mm. Storøya i Tyrifjorden, Hole i Buskerud.

Forvekslingsarter

Krukkevepsene kan forveksles med bladskjærervepsene Discoelius spp., men skilles fra disse på at mellomkroppen er nesten like bred som lang. Hos bladskjærerveps er mellomkroppen tydelig lengre enn bred. De midtre leggene har dessuten én spore hos krukkeveps og to sporer hos bladskjærerveps. 

Håret krukkeveps skilles fra andre krukkeveps på at andre bukledd har lang utstående behåring. De andre artene har kun kort og tett nedliggende behåring på andre bukledd. Håret krukkeveps mangler dessuten gule tegninger på tredje og fjerde ryggledd. I tillegg er det gule båndet på første ryggledd ofte sterkt utvidet på hver side av midten, slik at det nærmest danner to flekker som står i forbindelse med det gule båndet. De andre artene har kun et gult bånd på første ryggledd som høyst er noe utvidet på hver side av midten. Hos hannen av håret krukkeveps er munnskjoldet svart med en stor gul midtflekk, mens andre arter har helgult munnskjold. Hunnen av håret krukkeveps har helsvart munnskjold, som hos matt krukkeveps E. coarctatus, men forskjellig fra blank krukkeveps E. pedunculatus, som har en gul flekk i fremste halvdel av munnskjoldet.