Podetier av grå reinlav med mørke greinspisser og lyst grå farge helt til basis uten svartflekking. Her med allsidig bøyde greinspisser.

Grå reinlav kjennes på lysegrå podetier med rik forgreining og som regel ensidig bøyde greinspisser. Greinene og innersylinderen er bleike helt til basis til forskjell fra svartfotreinlav. Den er vanlig på berg og blokker i kystheier og på bakken i lavfuruskog.

Kjennetegn

Tallus

Podetiene hos grå reinlav er rikt forgreinet, med hovedsakelig firedelt forgreining, men også tredelt forgreining og gaffelgreining er vanlig. Som regel har podetiene tydelige hovedgreiner og ensidig bøyde greinspisser, men mer eller mindre allsidig bøyde greinspisser forekommer også. Podetiene kan bli opp til 15 cm høye. Overflata av podetiene er filtaktig, uten skjell og bark, og har ofte grønne flekker som skyldes ujevn fordeling av algene. Fargen er overveiende bleikgrå til askegrå med brune greinspisser. Hovedgreina og innersylinderen er som regel bleik helt ned til basis. Basalskjell mangler.

Fruktlegemer

Fruktlegemer er ganske vanlige. De er brune, uanselig og kulerunde og sitter som regel i grupper på små sidegreiner rett under toppen.

Pyknidier

Pyknidier er vanlige. De har brune munninger og fargeløs gelatin og sitter i greinspissene.

Kjemi

Tallus reagerer K+ gult, PD+ rødt og UV-. Grå reinlav inneholder atranorin og fumarprotocetrarsyre med følgestoffer i tallus. Spor av fettsyrer og andre assosierte stoffer kan også forekomme.

Grå reinlav med ensidig bøyde greinspisser, som den oftest har.

Økologi

Grå reinlav vokser på marka i lavfuruskog og lavbjørkeskog eller på grunnlendt mark med tynt jorddekke i lavalpine heier og kystheier. Den er også vanlig på bergframspring og i blokkmark samt i fuktige, glisne skogsområder primært på forhøyninger og på tuer på ombrotrof myr. Arten opptrer også ganske vanlig på sandholdig, forstyrra mark, som i vegskjæringer.

Utbredelse i Norge og Norden

Grå reinlav er utbredt og vanlig i hele landet. Den er også kjent fra Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen. Arten er også utbredt i Sverige og Finland, men opptrer noe mer spredt i Danmark. Den forekommer også på Island og Færøyene.

Utbredelse i verden for øvrig

Grå reinlav er vidt utbredt både på den nordlige og den sørlige halvkule. Den forekommer i temperert til arktisk og antarktisk sone. Arten er sjelden i varme tempererte områder unntatt i høyfjellsområder. Den er kjent fra Europa, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Antarktis.

Forvekslingsarter

Grå reinlav kan forveksles med svartfotreinlav Cladonia stygia og gaffelreinlav Cladonia ciliata f. ciliata.

Kommentarer

Grå reinlav skilles fra svartfotreinlav Cladonia stygia på lys farge på greinbasis og innersylinder. Dessuten mangler greinene runde segmenter på gråsvart bunn, og pyknidiegelatinen er uten rødfarge. Den skilles fra gaffelreinlav Cladonia ciliata på mye rikere forgreining og kraftigere hovedgreiner.