Av de 20 915 artene som er vurdert, står 4438 (21 %) arter på Norsk rødliste for arter 2015. Av de vurderte arten er 2355 (11 %) truet. Her finner du flere resultater fra Rødlista 2015.

Resultatene fra Rødlista 2015 viser at av de 2355 truete artene er 241 kritisk truet, 879 sterkt truet og 1235 er sårbar. 139 arter som i 2010 ble vurdert til kategorien livskraftig er i år rødlistet. Samtidig har 414 arter gått ut av Rødlista. 1063 arter er vurdert for første gang, og 2302 arter har fått endret kategori.

Det gjøres egne vurderinger for Svalbard. Disse viser at av 487 vurderte arter er 103 (21,1 %) arter på Rødlista, og 55 (11,3 %) er vurdert som truet.

Artsgruppene armfotinger, kappedyr, pigghuder, spretthaler og parasittvepser er ikke reviderte i 2015. Disse vurderingene er ikke inkludert i resultatene for Rødlista 2015, men vurderingene fra 2010 gjelder fortsatt.

Størst andel truete arter finnes i artsgruppene pattedyr, fugler, karplanter, lav, sommerfugler og vepser. Se i venstremenyen for flere resultater.

Siden siteres som:

Henriksen S og Hilmo O (2015) Resultater. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodliste2015/Resultater>. Nedlastet <dag/måned/år>