For karplanter, ferskvannsfisker, fugler, lav og pattedyr er det gjort egne vurderinger for Svalbard. Av 487 vurderte arter er 103 (21,1 %) arter på Rødlista, og 55 (11,3 %) er vurdert som truet. Små populasjoner er ofte årsak til at artene er vurdert som truet.

For Svalbard er 487 arter vurdert for Rødlista 2015: 270 lav, 177 karplanter, 34 fugler, 5 pattedyr og 1 fisk. 

Antall arter på Rødlista 2015

Av 487 vurderte arter står 103 (21,1 %) arter på Rødlista. Det betyr at de er vurdert til en av disse kategoriene: regionalt utdødd RE, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT og datamangel DD. De 384 artene som ikke er på Rødlista, har kategorien livskraftig LC. Artene i de forut nevnte kategoriene er vurderte arter. Arter som ikke er vurdert er plassert i kategoriene ikke egnet NA eller ikke vurdert NE.

Gruppevis fordeling av kategorier for rødlistearter for Svalbard

Truete arter

Arter i kategoriene kritisk truet, sterkt truet og sårbar kalles truete arter. Av de 103 artene på Rødlista er 55 arter truet, noe som utgjør 11,3 %. Truete arter har høy til ekstremt høy risiko for å dø ut hvis de rådende forhold vedvarer. Av de 55 truete artene er ni arter vurdert som kritisk truet, 22 som sterkt truet, og 24 som sårbar. Flest truete arter finnes i gruppen karplanter med 31 arter.

Både andelen arter på Rødlista (21,1 %) og andelen truete arter (11,3 %) for Svalbard er dermed nesten identisk med tallene for Fastlands-Norge med norske havområder (henholdsvis 21,2 % og 11,3 %). 

Kategorien Datamangel

Arter plasseres i rødlistekategorien datamangel når datagrunnlaget er mangelfullt, og mulig kategori omfatter alt fra kritisk truet til livskraftig. For Svalbard gjelder dette kun tre arter, og alle er lav.

På grunn av generelt liten kunnskap om arter i kategorien datamangel, inkluderes de ikke i presentasjon av statistikk for habitattilhørighet og påvirkninger.

Regionalt utdødde arter

Ingen av de vurderte artene eller underartene på Svalbard er regionalt utdødd RE

Utslagsgivende kriterier for truete arter

Hver enkelt art er vurdert mot fem rødlistekriterier A-E utarbeidet av IUCN. Det kriteriet eller de kriteriene som gir høyeste risiko for utdøing, blir utslagsgivende. Vurderingene gjøres ut i fra nåværende bestandssituasjon, samt utvikling i nær fortid eller framtid. Dette betyr at arter som tidligere har vært i kraftig tilbakegang, men hvor nedgangen har stanset, ikke nødvendigvis lenger oppfyller kriteriene for å bli rødlistet.

Her gis en oversikt over hvilke kriterier som har vært utslagsgivende for de truete artene på Svalbard:

A-kriteriet: Populasjonsreduksjon

Kun én truet art på Svalbard, lomvi Uria aalge, har A-kriteriet som utslagsgivende kriterium. Nedgangen for lomvi er vurdert til 30-50 % i perioden 1965-2014. I tillegg er tre andre fuglearter (polarmåke Larus hyperboreus, krykkje Rissa tridactyla og polarlomvi Uria lomvia) vurdert som nær truet med bakgrunn i A-kriteriet. 

B-kriteriet: Begrenset utbredelsesområde eller forekomstareal

B-kriteriet er utslagsgivende for åtte av de truete artene. Alle disse er karplanter som har et utbredelsesområde  på 20 000 km2 eller mindre (kriterium B1) og/eller et forekomstareal  på 2000 km2 eller mindre (kriterium B2). For truete arter blir alltid utbredelsesområde eller forekomstareal utslagsgivende i kombinasjon med minst to underkriterier, hvor a(ii) få lokaliteter og b pågående nedgang (i antall individ) er utslagsgivende for fire av de åtte artene. Underkriteriet (trolig) kraftig fragmentert er gjeldende for seks arter på Svalbard. Det skyldes at avstanden mellom klimatisk gunstige habitater er flere titalls ganger større enn antatt spredningsdistanse for disse artene.  

C-kriteriet: Begrenset populasjonsstørrelse og pågående nedgang

Til forskjell fra Fastlands-Norge (med norske havområder) har ingen truete arter C-kriteriet som utslagsgivende kriterium.

D-kriteriet: Svært liten populasjon, svært begrenset forekomstareal eller få lokaliteter

Av de 55 truete artene på Svalbard er 47 arter (87,2 %) rødlistet på grunnlag av kriterium D1 antall reproduserende individ. Dette innebærer at antallet reproduserende individ er 1000 individer eller mindre. Med andre ord, de truete artene på Svalbard har svært små populasjoner. Kun to arter har D2 begrenset forekomstareal eller antall lokaliteter som gjeldende kriterium. For at en art skal rødlistes etter D2 skal det foreligge en kjent og sannsynlig trussel mot lokaliteten(e).

E-kriteriet: Kvantitativ analyse

En art vurderes mot E-kriteriet når vi har nok kunnskap til å gjøre en kvantitativ analyse av risiko for utdøing. Slik kunnskap er fortsatt mangelfull, og ingen arter er rødlistet ved bruk av E-kriteriet.

Påvirkningsfaktorer for truete arter

Klimaendringer og påvirkning fra stedegne arter er de påvirkningsfaktorene som er angitt for flest arter på Svalbard, henholdsvis 12 og 11 av de 55 truete artene. Det er i hovedsak økt beitetrykk fra gås og rein som representerer påvirkning fra stedegne arter. Karplanteartene på Rødlista er varmekrevende og har små populasjoner, eller de antas å være sterkt følsomme for pågående og kommende klimaendringer. De fleste artene er vurdert som truet utelukkende fordi de har små populasjoner. Menneskeskapte påvirkninger er antatt å være ubetydelige eller berører bare en ubetydelig del av bestandene for disse artene.

Endringer fra 2010 til 2015

Seksten arter har fått en lavere kategori i 2015 enn i 2010, det vil si at de nå er vurdert å ha en lavere risiko for å dø ut. Av disse har tre arter gått ut av Rødlista og er vurdert som livskraftig. Elleve arter er vurdert til en høyere kategori i 2015 enn i 2010. Ni av disse artene har endret status fra livskraftig til rødlistet.

Lav er ikke inkludert i disse tallene fordi de er vurdert for første gang i 2015.

De aller fleste endringene skyldes tilpasning til retningslinjer, og ny kunnskap. Kun to arter på Rødlista for Svalbard har fått endret kategori på grunn av reelle populasjonsendringer. Dette gjelder halvkulerublom Draba subcapitata og polarsvingel Festuca hyperborea. Begge er blitt rødlistet på grunn av antatt tilbakegang som følge av klimaendringer.

Mer informasjon om endringer fra 2010 til 2015 finnes under beskrivelsen av de ulike artsgruppene.

Siden siteres som:

Henriksen S og Hilmo O (2015) Svalbard. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Resultater/Svalbard>. Nedlastet <dag/måned/år>.