Ti ferskvannsarter av mosdyr er rødlistevurdert, og av disse ble to arter rødlistet i 2015. Mosdyrene opptrer i nær sagt alle typer miljøer i både i saltvann og ferskvann. De vokser i kolonier på blad og plantestengler, trerøtter, greiner og steiner under vann, men også på kunstige substrater som for eksempel plast.

Mosdyr er en artsrik gruppe med over 270 kjente norske arter, de fleste marine, mens ti lever i ferskvann. Av de to artene på Rødlista er hyalinmosdyr Hyalinella punctata lett å gjenkjenne i felt. Den andre rødlistearten, hakkmosdyr Plumatella emarginata, kan lett forveksles med andre arter. Hyalinmosdyr opptrer vanligvis i eutrofe/mesotrofe innsjøer eller dammer, noe som passer godt med artens eneste kjente lokalitet i Norge. Hakkmosdyr kan leve i mange ulike habitater og her til lands er den påvist både i elver og innsjøer.

Flere av ferskvannskoloniene av mosdyr kan ved første øyekast se ut som bladmoser (Bryophyta), mens én av artene kan se ut som en geléaktig klump med sorte prikker. Selv om enkelte voksne individer kan overleve vinteren (Raddum og Johnsen 1983), vil de fleste dø og koloniene degenerere. Overvintring og spredning av mosdyr skjer ved motstandsdyktige hvileenheter (statoblaster). Mosdyrene er kolonilevende og kan skape problemer ved å tette til vanninntak for elektrisitetsverk, kjøleanlegg og drikkevann. Enkelte arter kan trives i næringsrikt, gjerne forurenset vann. De seks mest utbredte artene har individuelle toleranser for miljøfaktorer som høyde over havet, vanntemperatur, vannvegetasjon, sediment, bølgeslag, kalsium, magnesium, pH og vannfarge. Noen mosdyrarter kan være hovedvert for parasitter i rekken Myxozoa, og disse parasittene forårsaker sykdom (Proliferative Kidney Disease, PKD) som kan gjøre stor skade på laksefisk, også i Norge (Wood og Okamura 2005, Økland og Økland 2006, Mo 2007, Bendixby og Hals 2009). To arter er påvist med få lokaliteter, men er ikke rødlistet. Dette gjelder soppmosdyr (Plumatella fungosa), som er kjent fra et 20-talls lokaliteter og trives under forurensede (eutrofe) forhold, og casmianamosdyr (Plumatella casmiana), som er funnet i 13 lokaliteter. Sistnevnte er trolig en art som er nyinnvandret til Europa, og det norske funnet fra 1961 er det tredje funnet i Europa (Massard mfl. 2002). Disse to artene antas å være i spredning i Norge.

Kunnskapsgrunnlaget

Økland og Økland (2005, 2006) har gitt en omfattende dokumentasjon av forekomst og hyppighet av fersk- vannsmosdyr i Norge. Seks arter er vidt utbredt, tre arter har et mindre utbredelsesområde, og en art er bare funnet én gang. Genetiske studier indikerer at vannfugl er en viktig vektor for spredning av mosdyr, spesielt for lokaliteter som ligger langs fuglenes migrasjonsruter (Freeland mfl. 2000 a, b). Vi har ellers ingen kunnskap om endringer i mosdyrenes habitater eller populasjonsstørrelser.

Avgrensninger og definisjoner

Det er kun de ti kjente ferskvannsartene i Fastlands-Norge som er rødlistevurderte. For de marine artene er kunnskapsgrunnlaget for dårlig til at en rødlistevurdering kan gjennomføres. Vurderingsperioden er 10 år i henhold til IUCN sine retningslinjer. Det oppgitte mørketallet er et anslag basert på artens areal med kjent forekomst, kombinert med antatt areal som arten kan finnes i, og hvor godt ettersøkt arten er. 

Antall rødlistearter 

Av ti vurderte mosdyrarter står to på Rødlista 2015. Hakkmosdyr er vurdert til nær truet NT og hyalinmosdyr er vurdert til kategorien datamangel DD. Hyalinmosdyr har bare ett funn fra ”Natlandsvann” nær Bergen, samlet rundt år 1900. Arten er ikke funnet senere, og prøven på Zoologisk museum i Bergen ble ikke gjenfunnet og er dermed ikke revidert (Økland mfl. 2003). På grunn av meget usikkert kunnskapsgrunnlag vurderes arten til datamangel DD. Åtte arter er vurdert til kategorien livskraftig LC.

 

Årsak til rødlisting

Hakkmosdyr er funnet i åtte forskjellige elver eller innsjøer med stor geografisk spredning (tre kommuner i Akershus, dessuten i Vestfold, Telemark, Ryfylke og i Bergen). Arten rødlistes på grunn av lite forekomstareal kombinert med kraftig fragmenterte populasjoner. Det er ingen kjente kritiske påvirkningsfaktorer.

Endringer fra 2010 til 2015

De samme artene ble vurdert for Rødlista for arter 2015 som i 2010. Det har heller ikke skjedd noen endringer i antall rødlistede arter i denne perioden. Arten Hyalinella punctata har, pga. svært usikkert kunnskapsgrunnlag, blitt flyttet fra kategorien kritisk truet CR til datamangel DD. De to rødlisteartene utgjør 20 % av de vurderte artene.  

Ekspertkomité

Rødlistevuderingene er utført av ekspertkomitéen for mosdyr, som har bestått av Gaute Kjærstad (leder) og Kjell Magne Olsen.

Referanser

Bendixby L, Hals PI (2009) Distribution and abundance of bryozoan species in river Åelva and the prevalence of the PKD parasite Tetracapsuloides bryosalmonae. Norwegian University of life sciences. Master thesis. 46 s.

Freeland JR, Noble LR, Okamura B (2000a) Genetic consequences of the metapopulation biology of a facultative sexual freshwater invertebrate. Journal of Evolutionary Biology 13: 383-395

Freeland JR, Romuladi C, Okamura B (2000b) Gene flow and genetic diversity: a comparison of freshwater bryozoan populations in Europe and North America. Heredity 85: 498-508

Massard GA, Geimer G, Økland KA, Økland J (2002) Note on the occurrence of freshwater bryozoan Plumatella casmiana Oka, 1907 (Bryozoa, Phylactolaemata) in Norway. Archives de l'Institut grand-ducal de Luxembourg 44: 127–143

Mo TA (2007) PKD truer norsk laksefisk. Jakt og fiske 11: 102–106

Raddum GG, Johnsen TM (1983) Growt and feeding of Fredricella sultana (Bryozoa) in the outlet of a humic lake. Hydrobiologia 101: 115-120

Wood TS, Okamura B (2005) A new key to the freshwater bryozoans of Britain, Ireland and continental Europe, with notes on their ecology. Freshwater Biological Association, Scientific Publication 63: 1–111

Økland J, Økland KA (2005) Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway V: review and comparative discussion of the distribution and ecology of the 10 species recorded. Hydrobiologia 534: 31–55

Økland J, Økland KA (2006) Mosdyrene (Bryozoa) i ferskvann i Norge. Fauna 59: 2–14

Økland KA, Økland J, Geimer G, Massard JA (2003) Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway IV: Distribution and ecology of four species of Plumatella with notes on Hyalinella punctata. Hydrobiologia 501: 179–19

Siden siteres som:

Kjærstad G og Olsen KM (2015). Mosdyr (Ectoprocta). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Artsgruppene/Mosdyr>. Nedlastet <dag/måned/år>