Vrangslørsopp er forholdsvis anonym, og kan være en vrang og vrien art å bestemme. Den har en jevnt okerbrun hatt med et radiært, innvokst trådet mønster. Arten danner gjerne mange fruktlegemer, som utgjør buer eller hele hekseringer på voksestedet.

Kjennetegn

Vrangslørsopp er en nokså lite kjent og ofte feilbestemt art, som karakteriseres av sin jevnt okerbrune hatt med et radiært innvokst trådet mønster, iblant også med et radiært rynket mønster. Arten har gråhvite skiver som ung, en hvit stilk, og en moderat kantet knoll som gjerne er tilspisset nederst, slik at knollen blir lengre enn den er bred. Vrangslørsopp opptrer ofte med relativt mange fruktlegemer, gjerne i rader eller buer (som del av en heksering).

Habitat og utbredelse

Vrangslørsopp opptrer både på grunne kalkknauser og i kalkskifergrus i rasmarker, men alltid i kalklindeskog, og alltid under store, gamle lindetrær. Arten er kjent fra et drøyt tyvetalls lokaliteter (per 2021), som er nokså jevnt fordelt på Grenland og indre Oslofjord, med et par utpost-lokaliteter på Nes i Hole ved Tyrifjorden/Holsfjorden. 

Forvekslingsarter

Vrangslørsopp er med sin okerbrune hatt og hvite skiver og stilk svært lik moltegul slørsopp Cortinarius multiformis, men sistnevnte har en helt annen økologi, i mer fattige granskoger, og disse artene har aldri blitt funnet sammen. Moltegul slørsopp har dessuten mer ellipsoide sporer, mens sporene på vrangslørsopp er mandel- eller sitronformete. Disse artene er i virkeligheten kun fjernt beslektet.

I kalklindeskogen kan vrangslørsopp lett forveksles med gul vrangslørsopp Cortinarius cruentipellis, men sistnevnte er mindre, har gulere hatt, og anløper gjerne en gulaktig farge på stilken.