Det er registrert 36 arter cyclopoide hoppekreps. Selv om de fleste artene er knyttet til strandsonen, er den vanligste arten, vingehops Cyclops scutifer, en pelagisk art.

I tillegg til slekten Cyclops er slektene Mesocyclops og Thermocyclops hovedsakelig planktoniske. De øvrige slektene har først og fremst litorale og bunnlevende former. Cyclopodene er hovedsakelig rovformer og gripere. Liksom hos de calanoide hopekrepsene er det arter som overlever ugunstige perioder ved at enkelte utviklingsstadier kan gå i diapause i bunnsubstratet. Cyclopoidene har alltid to eggsekker.