Sialis sibirica er den sjeldneste av de nordlige mudderflueartene.

Kjennetegn

Arten er ikke vesentlig ulik våre andre mudderfluearter, verken i form eller farge. Hunnene noe større enn hannene. Forvingelengde 10–15 mm. Larven er (10–)19–25 mm lang i siste stadium.

Forvekslingsarter

De voksne hannene kan relativt greit skilles fra andre arter på genitaliene ved hjelp av en god håndlupe, ettersom coxopoditen er svært stor og S9 er liten, men det er nok en viss fare for å forveksle S. sibiricas coxopodit med andre arters S9. Voksne hunner er vanskelig å skille i felt, særlig fra S. sordida og S. lutaria, men under lupe kan de skilles på subgenitalieplaten. Larvene har noen karakteristiske rektangulære tegninger på undersiden av 2.–9. bakkroppsledd. De samme tegningene skal kunne gjenfinnes på de voksne dyrene, men kontrasten mellom disse og resten av bakkroppen er da mye mindre.

Levevis

Svært lite er kjent om artens levevis, men en må anta at mye er sammenfallende med de andre mudderflueartenes. Vi har imidlertid kun gode data for de sørlige artene, og det kan være ulikheter knyttet til det å leve langt mot nord.

Livssyklus

Flygetiden varer i tre–fire uker i juni og juli, men hvert enkelt individ lever antakelig bare noen få dager. Det er ukjent om de tar til seg føde som voksne. Eggene legges på vegetasjon som henger ut over vannet, bl.a. på oreblader. De avlange eggene blir lagt nærmest med langsiden mot underlaget, i motsetning til hos alle de andre artene, hvor eggene står i nesten 90 graders vinkel mot underlaget. Det ser ut til at de ofte parasitteres av snylteveps i slekten Trichogramma. Eggene klekkes etter noen uker, og larvene lar seg slippe ned i vannet. Sannsynligvis har denne arten, som de andre mudderfluene våre, en toårig livssyklus med ti larvestadier. Larvene vil ha pH mellom 6,3 og 7,2, og finnes kun i rent og stillestående vann i lavlandet. De spiser formodentlig omtrent det samme som andre mudderfluearters larver gjør, nemlig fåbørsteormer, insektlarver og andre smådyr i ferskvann. På våren (det andre året) kryper larven opp på land og forpupper seg. Etter et puppestadium på noen få uker, så klekkes det voksne insektet.

Utbredelse

I Norge er arten funnet på flere lokaliteter i Troms og Finnmark. Den er også kjent fra ni lokaliteter nord i Finland. I Sverige er det et eldre funn fra «Lappland» og et nyere fra Kiruna. S. sibirica er ikke funnet utenfor Norden eller Russland i Europa, men i Asia finnes den også lenger sør, som i f.eks. Kina og Japan.