Rødlista for kamelhalsfluer er basert på vurdering av fire arter, og av disse er tre vurdert som livskraftige, mens én art er ført i kategori sterkt truet EN.

I Norge er det kun funnet fire arter av kamelhalsfluer, fordelt på to familier (Inocelliidae og Raphidiidae). Kamelhalsfluer finnes i all hovedsak i skog. De voksne er rovdyr, og kan finnes på blader, grener og stammer av busker og trær. Her jakter de på ulike små byttedyr, som bl.a. bladlus. Larvene finnes på jordoverflaten (i strøsjiktet) og under barken på trær. Også larvene er rovdyr, og spiser for det meste egg fra andre insektarter.

Kamelhalsfluer har hovedsakelig ettårig livssyklus, men utviklingen kan også ta to til tre år. For bredhodekamelhalsflue kan utviklingen ta ytterligere tid. Kamelhalsfluer gjennomgår en fullstendig forvandling, inklusive et kortvarig puppestadium. Larvene overvintrer ett eller to år og forpuppingen inntreffer tidlig om våren, etter en kuldeperiode ned mot, eller under, null grader. De voksne individene finnes følgelig på forsommeren.

Kunnskapsgrunnlaget

En art, bredhodekamelhalsflue Inocellia crassicornis, ble først funnet i Norge så sent som 2014 (Eidissen 2015), og har siden blitt påtruffet et fåtall ganger, både i Sør- og Nord-Norge (Eidissen og Lorås 2017, Elven 2018, Artsdatabanken 2020). Med unntak av bredhodekamelhalsflue anser vi kunnskapen om kamelhalsfluer i Norge for å være god, og en del nyere data fra privatpersoner har blitt tilgjengelig via Artskart (Artsdatabanken 2020). Greve (2002) har gjennomgått og publisert alt norsk materiale, og mer informasjon om denne ordenen kan finnes i Aspöck (1999) og Aspöck mfl. (1991).

Avgrensninger og definisjoner

Kun arter som er kjent fra Fastlands-Norge er behandlet i arbeidet med Rødlista 2021, og tidsintervallet som vurderes er 10 år etter IUCNs retningslinjer. Alle arter som ble ført til kategori livskraftig LC ved forrige rødlistevurdering er vurdert på nytt.

Antall rødlistearter 

Rødlista for arter 2021 inkluderer én kamelhalsflueart, bredhodekamelhalsflue, vurdert til kategori sterkt truet EN. 

Årsak til rødlisting

Bredhodekamelhalsflue er knyttet til gammel kontinuitetsskog, og elementene den er avhengig av blir stadig sjeldnere i norske skoger. Innenfor tidsintervallet (10 år) er direkte ødeleggelse av leveområder ansett som den viktigste trusselen mot kamelhalsfluene. 

Endringer fra 2015 til 2021

Den eneste rødlistete arten har endret status fra DD i 2015 til EN i 2021. Det foreligger ellers ingen endringer i kategorier fra 2015 til 2021.

Ekspertkomité

Ekspertkomitéen har bestått av Kjell Magne Olsen (leder).

Takk

Viktig informasjon i vurderingsprosessen er gitt av Hallvard Elven og Jostein Lorås.

Referanser

Artsdatabanken (2020). Artskart 2.0 

Aspöck H (1999). Kamelhalse, Schlammfliege, Ameisenløwen. Stapfia, 60. Neue folge 138. 244 s. 

Aspöck H, Aspöck U og Rausch H (1991). Die Raphidiopteren der Erde. Volum 1 og 2. Goecke og Evers. 730 s. og 549 s. 

Eidissen SE (2015). Inocellia crassicornis (Schummel, 1832) (Raphidioptera) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 62: 12–15

Eidissen SE og Lorås J (2017). Bredhodekamelhalsflue Inocellia crassicornis – utbredelse og kunnskapsstatus i Fennoskandia. Entomologisk Tidskrift 138 (1): 57–66

Elven H (2018). Kartlegging av insekter på Blankvannsbråten og Slagtern i Oslo kommune i 2017. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 69. 32 s.

Greve L (2002). The order Raphidioptera in Norway. Norwegian Journal of Entomology 49 (2): 81–92

Siden siteres som:

Olsen KM (2021). Artsgruppeomtale kamelhalsfluer (Raphidioptera). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/Artsgruppene/Kamelhal... Nedlastet <dag/måned/år>