Arealendringer påvirker fremdeles desidert flest truede arter. Samtidig ser vi at klimaendringer er en påvirkningsfaktor som får stadig større betydning for artene som havner på Rødlista.  

Det er relativt små endringer siden 2015 når det gjelder hvor stor del av de truede artene som blir påvirket negativt av de ulike påvirkningsfaktorene. Arealendringer er fremdeles den faktoren som påvirker klart flest truede arter, mens forurensning kommer som nummer to. På andre områder har det skjedd større endringer. Det er nå mer enn dobbelt så mange truede arter som påvirkes negativt av klimaendringer sammenlignet med Rødlista for arter 2015. Selv om påvirkningsfaktoren klimaendringer fortsatt er angitt for relativt få arter, er det grunn til å være oppmerksom på denne utviklingen.  

Klimaendringer er angitt som en negativ påvirkningsfaktor for 211 av de truede artene i Norge. Dette er en økning fra 91 arter i 2015. Det er flest moser (78 arter), karplanter (56 arter) og fugler (31 arter) som er antatt å være negativt påvirket av klimaendringer. Om vi i stedet ser på andelen av truede arter innen en artsgruppe som påvirkes av klimaendringer, er det fugler (50 % av de truede fugleartene), pattedyr (41 %) og fisker (33 %) som skiller seg ut.  

Svært mange av artene på Rødlista er insekter. Det er likevel bare 12 insektarter som antas være direkte negativt påvirket av klimaendringer. Det lave tallet bør tolkes med forsiktighet, for selv om vurderingsperioden for mange insekter generelt er kort, er mange av konsekvensene av klimaendringer ennå ikke er forstått. Effekten av klimaendringer på insekter og andre artsgrupper kan derfor være underestimert. 

Majoriteten av de klimapåvirkede truede artene (121 arter) er knyttet til fjellet. Eller sett fra en annen side: 70 % av de truede artene vi finner på fjellet påvirkes negativt av klimaendringer. Det er dessuten 72 arter som er knyttet til berg og ur, og 50 arter knyttet til våtmark, som er negativt påvirket av klimaendringer. Dette utgjør likevel en relativt liten andel av de truede artene som er knyttet til henholdsvis berg og ur og våtmark. Derimot er alle de fem truede artene som er knyttet til habitattypen snø og is, og sju av ni truede arter knyttet til arktiske naturtyper, antatt påvirket av klimaendringer.  

Siteres som:

Artsdatabanken (2021). Klimaendringer øker i betydning. Norsk rødliste for arter 2021. https://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/fordypning/klimaendri.... Nedlastet <dag/måned/år>.