Amyloid fargeforandring ved tilsetting/pådrypping av jod-reagenset Melzers reagens. Hos skivesopper brukes uttrykket oftest om sporer (skifter farge til gråligblått), hos korallsopp om fargeforandring i stilkkjøtt, som kan bli mørk fiolett, nesten svart

Basalmycel mycel (vegetativ del av soppen/hyfene/celletrådene/nettverket) som man finner helt i basis av fruktlegemene hos korallsopp, og som er viktig å se på fordi det har viktige mikrokarakterer

Basidier fertile celler, det vil si celler som produserer sporer

Boletoid form som typiske rørsopp (boleter), blant annet ved at de er lange og smale

Brutte ribber mikroskopiske rygger eller ribber på sporeveggen, som ikke er sammenhengende, men brutt

Bøyler struktur som gir en forbindelse mellom hyfeceller, sees i mikroskop. Framtrer som en bue som passerer over tverrveggen mellom to celler

Ellipsoid om sporeform; oval

Fruktifisere å utvikle fruktlegemer

Fusiforme sporer spindelformete sporer; tilspissede i begge ender

Gelatinøs med slimet konsistens

Holotype innsamlet og lagret (i herbarium) eksemplar/individ av en art som er definert til å representere artsnavnet og brukt til å definere arten i den originale artsbeskrivelsen (kan f.eks. erstattes av en ny type, en neotype, om den opprinnelige typen, holotypen, er gått tapt eller blitt ødelagt)

Hygrofan en reversibel fargeforandring som er avhengig av fuktighet, mest kjent ved fargeforandring av hatten hos skivesopp. Hos korallsopp brukes beskrivelsen om kjøttet, som kan bli typisk gråflekket hos noen arter

Marmorert et fargespill av to eller flere ulike farger, gjerne på finere skala. Likner utseendet på marmor

Makroskopiske karakterer karakterer som kan sees med blotte øyet, som form og farge

Mikroskopiske karakterer karakterer som kan sees bare med mikroskop, som sporer, cystider (sterilceller), basidier (sporeproduserende celler) etc.

Mykorrhiza-dannende som vokser i symbiose/har sopprot med treslag, eventuelt andre plantearter. Det skjer en utveksling av næringsstoffer, vann og fotosynteseprodukter

Saprotrofisk som lever av dødt organisk materiale (i motsetning til mykorrhizasopp eller parasitter)

Sensu auct. står etter artsnavn og beskriver hvordan de fleste mykologer har oppfattet eller oppfatter navnet på en art

s.str. sensu stricto; i streng forstand. Om bruk av navn, i motsetning til s.l., sensu lato, som betyr i vid forstand. Uttrykkene brukes ofte om en art som i realiteten er flere, nærstående arter

Trama kjøttet, eller grunnvevet i fruktlegemene

Typemateriale se holotype (kan være holotype, neotype eller andre mer spesielle former for typemateriale)