Fra venstre: Nematodelarve i maneten Euphysa aurata, amfipode (Hyperiidae) assosiert med Aequorera forskalea, og iktelarver som parasiterer kammaneten Beroe gracilis.

Parasitter som lever på de «myke» dyreplanktongruppene maneter (Medusozoa), kammaneter (Ctenophora) og pilormer (Chaetognatha) er viktige komponenter i det pelagiske økosystemet. Til tross for at disse parasittene har påvirkning på både sine virvelløse verter og ulike kommersielle fiskearter, så er mangfoldet av parasittene lite kartlagt.

Prosjektet ParaZoo skal kartlegge mangfoldet av ikter og flatormer (Platyhelminthes), rundormer (Nematoda) og pelagiske amfipoder (Hyperiidea) som parasitterer det «myke» dyreplanktonet (planktongruppene som ikke er krepsdyr) i norske farvann. For noen av disse parasittene er dyreplankton-verten kun en mellomvert, mens andre parasitter lever hele livet sitt i dyreplankton-verten. I mange tilfeller ender parasitten opp med å infisere kommersielt viktige fiskearter. ParaZoo skal samle inn nytt materiale og bruke tidligere innsamlet materiale, og vil kombinere morfologiske observasjoner med DNA strekkoding for å få oversikt over mangfoldet av parasitter på plankton fra forskjellige marine miljø. Prosjektet vil samarbeide med nasjonale (Universitetet i Bergen, NorBOL, NTNU Vitenskapsmuseet) og internasjonale (Alfred- Wegener Institutt, Tyskland) partnere for å produsere en oppdatert oversikt over hvilke arter vi har i landet.