Arter på nett er Artsdatabankens løsning for bestemmelsesnøkler, plansjer, tekst, bilder, film og annen aktuell informasjon om arter og artsgrupper. Nå kan du søke på tilskudd til å gjøre artsinformasjon tilgjengelig i denne løsningen.

Artsdatabankens hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet, og  Arter på nett bidrar til å ivareta samfunnets kunnskapsbehov om arter. Dataleverandørene er selv eiere av sine data og forvalter dataene i Arter på nett. Alle data, også foto og film, skal ha åpen lisens.

Totalt budsjett for denne utlysningen er på 1,06 millioner kroner. Oversikt over artsgrupper som allerede er under produksjon, finner du her.

Søknadsfrist er 15. april, og søknader vil være ferdig behandlet innen 3. juni 2016.