En rekke vitenskapelige institusjoner publiserer informasjon om arter og artsgrupper i Arter på nett. Datasettene vil bli lansert fortløpende, så snart de er ferdige. For mange av artsgruppene vil det også komme bestemmelsesnøkler. Foreløpig er følgende artsgrupper publisert eller avtalt å komme:

Akvaplan-niva

Akvaplan-niva har publisert informasjon om sjøstjerner.

ArtDatabanken SLU

ArtDatabanken SLU har tilrettelagt informasjon om slimormer.

Biofokus

Biofokus jobber med informasjon om kjuker for Arter på nett, mens rovfluer og plantevepsgruppen Tenthredininae er publisert. De samarbeider også med NTNU Vitenskapsmuseet om å tilrettelegge informasjon om alle moser i Norge i Arter på nett. En del er allerede publisert og mer kommer etter hvert.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har, i tillegg til havnespy, tilgjengeliggjort foto om arter fra store havdyp i norske farvann.

  • Havnespy Didemnum vexillum Kott, 2002
  • Bildearkiv

Limnolog Arne Andersen

Arne Andersen har publisert informasjon om ferskvannssvamper.

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo jobber med å gjøre karplanter, hypogeiske sopper, utvalgte lavgrupper og flere vårfluer tilgjengelige i Arter på nett. Følgende artsgrupper er allerede publisert av NHM:

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi har tilrettelagt Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge for Arter på nett.

NORD Universitet

NORD Universitet har publisert informasjon om 40 arter i begerlavslekta Cladonia.

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har publisert følgende artsgrupper:

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har publisert informasjon om muslingkreps i ferskvann i Arter på nett.

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet har publisert marihøner, nettvinger, mudderfluer, kamelhalsfluer, mange moseslekter, vel 100 nakensnegler og flerbørstemarker i norske havner. De tilrettelegger nå informasjon om flekklaver og flere moser og nakensnegler.

Ocean Photo

Ocean Photo har overført hele sitt digitale bildearkiv til Artsdatabanken, ca 40 000 marine undervannsbilder. Bildene vil bli tilgjengelige på Artsdatabankens nettsider etter hvert som de legges inn. Søk bilder:

  • Bildearkiv

Pegon Film

Pegon Film har publiser mer enn 200 filmsnutter. Søk filmer:

  • Video gallery

Universitetet og Universitetsmuseet i Bergen

Universitetet og Universitetsmuseet i Bergen har tilrettelagt informasjon om følgende artsgrupper