RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sympetrum sanguineum  (Müller, 1764)

blodrød høstlibelle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Sympetrum sanguineum har et habitat (næringsrike dammer og sjøer) som er utsatt for menneskelig påvirkning. Bestanden har tilsynelatende økt de seinere år, kanskje pga. klimaendring. Økning i artens forekomstareal gjør at den faller ut av 2015-rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21