RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Orthetrum cancellatum  (Linnaeus, 1758)

stor blålibelle

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,0
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii); D1
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
735 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
2940
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
48
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Orthetrum cancellatum er i moderne tid bare funnet på mindre enn ti lokaliteter i Norge (Aust-Agder, Telemark og Østfold) og hoveddelen av populasjonene ligger sannsynligvis lenger unna hverandre enn gjennomsnittlig spredningsavstand for arten. Habitatet ser i Norge ut til være brakkvanspåvirkede elveoser, samt innsjøer og større vann med delvis vegetasjonsfattige bredder. Brakkvansspåvirkede elveoser, som inngår i naturtypen aktivt marint delta, står oppført på rødlista for naturtyper som sårbar på grunn av få lokaliteter og reduksjon som følge av bl. a. nedbygging og forbygging (Edvardsen 2011). Arten finnes ellers i Europa ofte i dammer i tidlige suksesjonsstadier, men arten er foreløpig ikke påvist i slike lokaliteter her til lands. Bestanden synes å svinge fra år til år, og arten vurderes som VU på grunnlag av pågående nedgang i deler av habitatet (brakkvannspåvirkende elveoser) i kombinasjon av trolig kraftig fragmenterte populasjoner.
Østfold
kjent
Akershus
kjent
Vestfold
mulig
Telemark
mulig
Aust-Agder
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Dolmen, D. 1998. Orthetrum cancellatum (L.) (Odonata) rediscovered in Norway . Fauna norv. B. 45: 114-115
    • Edvardsen, H. 2011. Fjæresone I: Lindgaard, A. og Henriksen, S. (red.) 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, Trondheim.