RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leucorrhinia pectoralis  (Charpentier, 1825)

stor torvlibelle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Leucorrhinia pectoralis forekommer her og der i lavlandet på Østlandet, Sørlandet og Sørvestlandet, samt i Sør-Trøndelag og arten virker å være i spredning. Habitatet er middels næringsrike, dystrofe dammer og tjern i lavlandet, ofte med utviklet flytebladsvegetasjon. Habitatet er utsatt for fysiske inngrep som gjenfylling og drenering, men artens store utberdelsesområde og forekomstareal gjør at den likevel ikke kvalifiserer til å bli rødlistet etter IUCN-kriteriene. Arten er fredet etter Bern-konvensjonen.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21