RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gomphus vulgatissimus  (Linnaeus, 1758)

klubbe-elveøyenstikker

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
4
Gjeldende kriterier
B2b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
140 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
420
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Gomphus vulgatissimus finnes i noen få lokaliteter på Østlandet. Habitatet er sakteflytende, gjerne meandrerende elver, under marin grense. Elvetypen meander står oppført som sterkt truet på rødlista for naturtyper på grunn av meget sterk reduksjon i tilstand (Mjelde 2011). Arten har gått tilbake. På 1930-tallet telte S. Sømme 10 000 exuviae (tomme larveskall etter klekking til voksent individ) pr km bredd i Hobølelva. H. Olsvik telte på 1990-tallet bare ca. 20 (0,2 %). Siden forrige rødliste har antall exuviae blitt telt i en rekke elver og forekomsten av arten er noe større enn vi tidligere har trodd, men fortsatt betraktelig lavere i Hobølelva enn Sømmes tellinger viste. Vi antar at arten i framtida vil bli registrert hovedsakelig i andre deler av vassdrag der arten er kjent fra før og mørketallet på forekomstarealet anslås til 3. Livssyklusen er 4-5 år, noen som gjør larvene spesielt sårbare for negative påvirkninger som forurensning og kanalisering. Pågående nedgang i kvaliteten på artens habitat kombinert med lite forekomstareal gjør at den vurderes som NT.
Østfold
kjent
Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
mulig
Vestfold
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21
    • Sømme, S. 1937. Contributions to the biology of norwegian fish food animals. III. Zoogeographische studien uber norwegische odonaten. Avhandlinger utgitt av det norske videskabs-akademi Oslo I. Mat.-Naturv. Klasse. 1936. 12: 1-133 (+23 vedlegg)
    • Hage, M. 2012. Klubbe-elveøyentikker (Gomphus vulgatissimus) i Norge. Kartlegging og besstandsstatus 2011, s. 135-163. I: Fylkesmannen i Østfold. Flora/vegetasjon, ferskvann og marine registreringer Rapport nr. 2.