RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Somatochlora sahlbergi  Trybom, 1889

nordlig metalløyenstikker

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, men > 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge i deler av sin års/livssyklus
Generasjonstid
4,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Somatochlora sahlbergi finnes i relativt små, dystrofe dammer og tjern i og ved tregrensa øst i Finnmark. Artens utbredelsesområde i Norge går trolig lengre vest enn det som er kjent i dag (jf. svensk og finsk utbredelse). Arten virker fåtallig og er ressurskrevende å påvise og mørketallet på forekomstarealet anslås til 10. Antall reproduserende individ er antakelig under 2000. Klimaendringer kan slå negativt ut for arten, likeså forurensning av lokalitetene fra nærliggende industrivirksomhet i Russland. Luftforurensningen i form av svoveldioksid og tungmetaller fra Nikel og Zapoljarnij er størst i de nordøstlige delene av Sør-Varanger (Berglen et al. 2014), der også hovedtyngden av den kjente norske bestanden av S. sahlbergi er påvist. Hans A. Olsvik har foretatt pH-målinger i S. sahlbergi-lokaliteter i Finnmark (upubl.). Resultatene viste at i lokaliteter med lav pH var det fravær eller få larver, mens det var flere larver i lokaliteter med høyere pH. Dette indikerer at arten er forsuringsfølsom. Luftforurensing vil påvirke alle populasjonene nordøst i Sør-Varanger og de må derfor betraktes som én lokalitet. Det samlede antall lokaliteter vil derfor ikke overstige 20. Få reproduserende individer fordelt på få lokaliteter i kombinasjon med pågående nedgang i kvaliteten på habitatet på grunn av luftforurensing gjør at arten vurderes som NT. I tillegg kan enkelt-episoder med høye utslipp fra smelteverkene i øst få alvorlige følger for arten.
Troms
mulig
Finnmark
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing
I vann
Pågående Ukjent Ukjent
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21
    • Berglen, T.F., Dauge, F., Andresen, E., Haugsbakk, I., Nilsson, L.O., Ofstad, T., Tønnesen, D., Vadset, M., Våler, R.L. 2014. Grenseområdene Norge - Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013 - mars 2014. NILU (Miljødirektoratet rapport, M-204/2014) (NILU OR, 33/2014).
  • Personer

    • Olsvik, Hans