RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Somatochlora flavomaculata  (VanderLinden, 1825)

gulflekket metalløyenstikker

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,0
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii); D1
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
64 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
128
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Somatochlora flavomaculata har bare få lokaliteter i Norge og habitatet er oftest grunne bukter av sjøer og tjern, samt myr med mye vegetasjon, vanligvis takrør og elvesnelle. Habitatene kan lett kan tørke ut, bli forurenset eller ødelagt gjennom nedbygging og drenering. I følge Rødlista for naturtyper er en rekke varianter av myr rødlistet, inkludert våtmarksmassiv, som omfatter så å si all myr (Moen & Øien 2011). Bestandsestimatet anslås til under 1000 reproduserende individer. Få nye funn og mørketallet er trolig lavt og anslås til 2. Kombinasjonen med press på habitatet, få individer og trolig kraftig fragmenterte populasjoner gjør at arten rødlistes som VU.
Østfold
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
mulig
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
mulig
Oslo og Akershus
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Pågående Ukjent Ukjent
Forurensing
I vann
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21
    • Moen, A. & Øien D. I. 2011. Våtmarkssystemer - I: Lindgaard, A. og Henriksen, S (red.) Norske rødliste for naturtyper 2011 Artsdatabanken, Trondheim 69-74