RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Coenagrion lunulatum  (Charpentier, 1840)

måneblåvannymfe

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
2,0
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
108 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
432
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten har et vidt utbredelsesområde i Eurasia, men forekommer i få og spredte populasjoner (Askew 2004). I Norge finnes den i tre adskilte områder; indre Aust-Agder, langs svenskegrensa fra Halden til Rena og i Finnmark. Coenagrion lunulatum er noe vanligere enn tidligere antatt, men nye funn er stort sett i de samme områdene som den tidligere er påvist. Mørketallet er trolig relativt lavt og anslås til 4. Arten er hovedsakelig tilknyttet sure myrdammer. Dette habitatet er utsatt for grøfting, drenering og nedbygging. I følge Rødlista for naturtyper er en rekke varianter av myr rødlistet, inkludert våtmarksmassiv, som omfatter så å si all myr (Moen & Øien 2011). Det er ikke registrert noen betydelig tilbakegang av arten, men bestandene ser ut til å være små ved de fleste kjente lokaliteter. Over halvparten av populasjonene ligger antakelig flere ganger lenger unna hverandre enn gjennomsnittlig spredningsdistanse for arten. Pågående nedgang i arealet på artens habitat kombinert med trolig kraftig fragmenterte populasjoner gjør at den vurderes som VU.
Østfold
kjent
Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Vestfold
mulig
Telemark
mulig
Aust-Agder
kjent
Troms
mulig
Finnmark
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21
    • Askew, R. R. 2004. The dragonflies of Europe. Harely Books. 308
    • Moen, A. & Øien D. I. 2011. Våtmarkssystemer - I: Lindgaard, A. og Henriksen, S (red.) Norske rødliste for naturtyper 2011 Artsdatabanken, Trondheim 69-74