RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calopteryx splendens  (Harris, 1782)

blåbånd-vannymfe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Forekommer i sakteflytende, næringsrike elver og bekker i lavlandet, en habitattype som er sterkt påvirket av jordbruksaktivitet og kanalisering/drenering. Arten var rødlistet på 2010-lista, men kvalifiserer ikke lengre for rødlisting etter IUCN-kriteriene bl.a. på grunn av flere nyere funn som har resultert i økt forekomstareal. Arten er påvist på mange nye steder i de samme områdene som den tidligere var kjent og vi anslår mørketallet til 10. Vannkvalitetsforbedrende tiltak i landbruket ser ut til i en årrekke å ha hatt en mer positiv virkning for bestandene av denne arten enn tidligere antatt.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21