RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Boreogadus saida  (Lepechin, 1774)

polartorsk

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fisker

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3
Gjeldende kriterier
A2(b)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten

Polartorsken er en sirkumpolar art med en vesentlig utbredelse utenfor norske områder. I Barentshavet finnes den hovedsakelig nord og nordøst for polarfronten. Toktdata tyder på en nordlig og østlig forflyttning de senere årene og en sannsynlig reduksjon i tallrikheten ved Svalbard. Det er mulig at det forekommer små fjordbestander ved Svalbard i likhet med i Porsangerfjorden. Basert på forskningsdata for perioden 1980-2008 viser polartorsken en preferanse for temperaturer mellom 2- 5.5°C (Eriksen et al. 2015). Sjøareal med slik temperatur var størst på 1980-tallet, særlig i Svalbard området. Eriksen et al. konkluderer med at økt temperatur i dette området vil påvirke artens utbredelse. I 2010 ble generasjonslengde for polartorsk beregnet til 3 år på basis av gjennomsnittsalder i den kjønnsmodne bestanden målt på tokt (eks.Prozorkevich and Gjøsæter 2013) . Denne er også brukt i nåværende vurdering. Generasjonslengde i jomfruelig bestand er ikke mulig å beregne med sikkerhet. Endring i bestand skal etter A-kriteriet estimeres for en periode på 3 generasjoner, men minimum 10 år. Kunnskap fra tokt i norske og russiske områder av Barentshavet tilsier en tallrikhetsreduksjon på over 50 % de siste 10 år, men det er usikkert hvor stor del av bestanden dette representerer, og toktserier tilbake til midten av 1980-tallet viser store svingninger i tallrikhet. Nedgangen er tydligst i norske områder (Svalbard). Noe av de estimerte svingningene i tallrikhet kan skyldes varierende geografisk toktdekning. Men det er også stor sannsynlighet for at noe av dette er naturlige svingninger over et lenger tidsspenn enn 3 generasjoner. For å ta hensyn til dette har man besluttet å beregne endringen i bestanden siste 10 år basert på data fra siste 6 generasjoner (18 år), dvs. tilbake til 1996. Med bakgrunn i at tallrikhetsreduksjonen ved Svalbard de siste 10 år estimeres til minst 16% (gjelder for hele toktdekningsområdet inkl. russisk sone), og nedgangen ikke kan sies å ha stoppet opp, klassifiserers polartorsk som NT i norske farvann med A2(b) som gjeldene kriterium.

Forekomst av polartorsk i den øvrige delen av utbredelsesområdet er ikke godt nok kartlagt. Tokt i 2013 stadfestet utbredelse av polartorsk nordøst for Novaja Zemlja selv om dette ikke bidro til noe økning i den totale biomasse. Toktet i 2014 fikk ikke dekket disse nordøstligste områdene pga is, og norske områder nord og øst for Svalbard som er aktuelle områder for polartorsken ble også dårlig kartlagt. Den viktigste grunnen til nedgangen i norske områder (Svalbard) tilskrives klimatiske forandringer/temperaturforandringer. Dette har sannsynlig ført til en forflytning av arten nordøstover og ut av områdene dekket av norske og russiske tokt, og ikke andre påvirkningsfaktorer. Risiko for utdøing, som påkrevd for klassifisering etter E-kriteriet, kan ikke kvantifiseres for en art av denne karaktér. Utdøingsrisiko antas lav, men tilstrekkelig geografisk toktdekning er påkrevd for å kunne vurdere status til bestanden med større sikkerhet.

Nordland
mulig
Troms
kjent
Finnmark
kjent
Svalbard med sjøområder
kjent
Barentshavet
kjent
Polhavet
kjent
 • Saltvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Byttedyr/næringskilde
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Predatorer
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Ukjent
Tilfeldig mortalitet > Bifangst > Fiskerelatert
Tråling
Pågående Ukjent Ukjent
 • Publikasjoner

  • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E. 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. Unesco, Paris. 2
  • Cohen DM, Inada T, Iwamoto T, Scialabba N. 1990. Gadiform fishes of the world (Order Gadiformes). An annotated and illustrated catalogue of cods, hakes, grenadiers and other gadiform fishes known to date. FAO Species Catalogue 10: 442
  • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
  • Christiansen, JS & Fevolden, S-E. 2000. The polar cod of Porsangerfjorden, Norway; revisited. Sarsia. 85: 189-193
  • Nahrgang J, Varpe Ø, Korshunova E, Murzina S, Hallanger IG, Vieweg I, Berge J 2014. Gender Specific Reproductive Strategies of an Arctic Key Species (Boreogadus saida) and Implications of Climate Change. PLoS One 9: e98452, doi:10.1371/journal.pone.0098452
  • Hop H, Gjøsæter H 2013. Polar cod (Boreogadus saida) and capelin (Mallotus villosus) as key species in marine food webs of the Arctic and the Barents Sea. Marine Biology Research 9: 878-894
  • Tjemeland S. 2014. Polartorsk. Side 175. I: Bakketeig, I.E., Gjøsæter, H., Hauge, M., Sunnset, B.H., Toft, K.Ø. (red.). Havforskingsrapporten 2014. Fisken og havet, særnummer 1-2014. Havforskningsinstituttet, Bergen.
  • Aijad A, Oganin IA, Gjøsæter H. 2011. Polar cod. In: The Barents Sea. Ecosystem, resources, management. Half a century of Russian-Norwegian cooperation, pp. 315-328. Ed. by T Jakobsen and VK Ozhigin. Tapir Academic Press, Trondheim.
  • Wenneck, T. de Lange 2014. Mengdeindekser for utvalgte arter i Barentshavet 1981-2014 Fisken og Havet, in prep.
  • D. Prozorkevich and H. Gjøsæter 2013. Pelagic fish abundance and distribution. In: Prokhorova, T. (Ed.) Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2013. IMR/PINRO Joint Report Series, No.4/2013. ISSN 1502-8828. 131
  • G. Skaret and D. Prozorkevich 2014. Pelagic fish abundance and distribution. In:Eriksen E. (Ed.) Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea August-October 2014. IMR/PINRO Joint Report Series, No. XX/2014. ISSN XXX. In press.
  • E. Eriksen, R. B. Ingvaldsen, K. Nedreaas and D. Prozorkevich 2015. The thermal habitat of 0-group polar cod and beaked redfish in the Barents Sea and how climate change influence their density and spatial distribution. Submitted.
 • Personer

  • Gjæsæter, Harald, Havforskingsinstituttet
 • URI

  • Havforskningsinstituttet: temaside fisk, fiskefunn, Norsk marint datasenter