Fristen for å søke er utløpt. Utlysningen var i regi av Artsprosjektet.

Kartleggingen av arter som skjer gjennom Artsprosjektet bidrar til å bygge opp en stadig bedre kunnskap og kompetanse om artsmangfoldet i Norge. Kunnskapen er viktig for alle som skal forvalte norsk natur. I samarbeid med Norwegian Barcode of Life bidrar også dette arbeidet til å bygge et referansebibliotek med DNA-strekkoder for arter i Norge.

Artsprosjektet kan gi tilskudd til kartlegging som inkluderer fasene: a) innsamling, b) sortering, c) artsidentifisering og d) taksonomisk revisjon (ved behov) og/eller publisering. Prosjekter som kun skal arbeide med materiale som tidligere er samlet inn (tilsvarer fase b)-d)) kan også støttes, dvs. prosjekter som ikke inkluderer ny kartlegging i felt. Prosjekter som kun søker finansiering til fase d), dvs.taksonomisk revisjon og publisering vil ikke ha høy prioritet. Det samme gjelder prosjekter med hovedfokus på økologi, atferd, genetikk, populasjonstrender eller detaljert utbredelse.

Total budsjettramme for utlysningen er kr 16 millioner. Maksimalt støttebeløp per søknad er kr 3,5 millioner. Prosjekter kan tidligst starte 1. april 2022. Prosjektperioden er oppad begrenset til tre år. Sluttdato for prosjekter er senest 1. oktober 2025 (se utlysningsteksten for mer informasjon).

Søknadsfristen er utløpt. Liste over innkomne søknader finnes her 

Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert. Søknader vil være ferdig behandlet i løpet av februar 2022, etter vedtak i Artsdatabankens styre.

 

Call for project proposals on species inventories

The Norwegian Biodiversity Information Centre (NBIC) receives applications for funding of projects focusing on inventories of poorly known species groups. The call is administered by the Norwegian Taxonomy Initiative (NTI).

The inventories funded by Norwegian Taxonomy Initiative (NTI) strengthen the knowledge about and competence on the biodiversity in Norway. This knowledge is important for the management of Norwegian nature. In cooperation with Norwegian Barcode of Life (NorBOL), these projects also contributes to build a reference library of DNA-barcodes of species in Norway.

The NTI can grant funding to inventories that includes the phases: a) collection of material, b) sorting, c) identification of species, d) taxonomic revisions (if needed) and/or publication. Projects that only plans to work with already collected material (phases b-d) can also be granted funding, that is, projects that do not conduct field work. Projects that apply for funding only for phase d) taxonomic revision and/or publication will have low priority. The same applies to projects focusing mainly on ecology, behaviour, genetics, population dynamics or detailed occurrences. 

The total amount of funding presumed available for this call is NOK 16 000 000. It can be applied for funding up to the amount of NOK 3 500 000 per project. The earliest possible starting date for the project is 1st of April 2022. The project period can not be longer than three years. The latest possible end date for the project is 1st of October 2025 (For more information, see the call document).

The application deadline has expired.

Applications recieved after the deadline will not be assessed. The application process will be finished by NBIC and decided formally by the NBIC board by the end of February 2022.

Kontaktpersoner/contact persons

Stine Svalheim Markussen, Artsdatabanken
Telefon: 477 53 714
​E-post: stine.markussen@artsdatabanken.no