Myrfjør er en karakteristisk art som vokser i rikmyr eller sumpskog, mest i høyereliggende og nordlige deler av landet. Den kjennetegnes av at greinene sitter i to plan og at skuddene ovenfra ser ut som en X eller et kryss.

Kjennetegn

Myrfjør vokser i gulgrønne til gulbrune matter. Skuddene er regelmessig fjærgreinet og greinene sitter i to plan som gjør at skuddene ser ut som en X sett ovenfra. På stengelen sitter rikelig med forgreinete parafyllier. Stengelbladene har tydelige lengdefolder, er konkave og bredt ovale med en bred basis og videre avsmalnende i en lang spiss. Greinbladene er mindre og har en kortere spiss. Nerven er enkel og når minst ¾ opp i bladet på stengelbladene, noe kortere på greinbladene. Cellene er opp til to ganger så lange som brede og tydelige papilløse. Sporofytter er sjeldne, men kan lokalt forekomme nokså vanlig.

Forvekslingsarter

Det er ingen forvekslingsarter til myrfjør i det aktuelle habitatet.

Økologi

Myrfjør vokser i åpne, intermediære til kalkrike myrer, ofte i kantene mot skog. Den kan også vokse i sumpskoger.

Utbredelse

Arten er utbredt i fjelltrakter og fjellnære områder i store deler av landet, men har et nordlig og østlig tyngdepunkt. I tillegg finnes den enkelte steder i lavlandet på Østlandet.