Morknemose er en art med veldig få funn i nyere tid. Den vokser på humus, dødt trevirke eller trestammer i sumpskoger eller strandskoger.  

Kjennetegn

Morknemose vokser i gulgrønne eller brunlige matter. Skuddene kan bli opptil 10 centimeter lange, men vanligvis noe mindre. De er regelmessig eller noe uregelmessig fjærlikt forgreinet. Bladene er avlangt eggrunde og smalner nokså plutselig av til en middels lang spiss. Bladene er noe bøyd og ofte ensidig oppstigende fra stengelen. I tillegg er bladene som sitter på siden av stengelen noe asymmetriske. Skuddene er ofte noe flattrykte. Hjørnecellegruppene er tydelig avgrenset fra øvrige celler og består av tynnveggede, fargeløse og delvis oppblåste celler. Sporofytter forekommer vanlig. De sylindriske sporehusene sitter horisontalt på stilken og er som oftest svakt bøyd.

Forvekslingsarter

Morknemose kan i mange tilfeller likne en mellomting mellom matteflette Hypnum cupressiforme og sumpbroddmose Calliergonella cuspidata. Sumpbroddmose har helt annen bladform mens bladene på matteflette vanligvis har en lengre og smalere spiss. Matteflette har i tillegg mer tykkveggede celler i hjørnecellegruppene og noe tydeligere tenner i bladkanten.

Økologi

Morknemose vokser ved basis av trær i flomsoner og på liggende død ved i fuktige miljøer. 

Utbredelse

Vi har lite kunnskap om økologien og utbredelsen til denne arten i Norge, men den er registrert fra ganske mange lokaliteter i det sentrale Østlandsområdet. I tillegg finnes noen spredte funn nord til Trøndelag. Arten finnes videre i store deler av Europa, Asia og Nord-Amerika.