Skrukkemose er den eneste arten i denne slekta i Norge, og den står svært nær flettemosene. Arten er sjelden og vokser i rike sumpskoger og i rikmyr. Den finnes fra lavlandet og opp i fjellet. 

Kjennetegn

Skrukkemose vokser i grønne til bleikt grønne matter eller som enkeltskudd innimellom andre moser. Skuddene er opprette, flattrykte og vanligvis sparsomt forgreinet. Bladene er avlangt eggrunde og smalner av til en tydelig, men nokså kort spiss. Bladnerven er kort og dobbel og knapt synlig med håndlupe. Bladkanten er fint tannet. Det finnes som oftest noe små grupper med hjørneceller som er oppblåste og fargeløse. Sporofytter forekommer sjelden.

Forvekslingsarter

Skrukkemose kan ligne noen arter i flettemoseslekta Hypnum spp., men skrukkemose har flattrykte skudd, velutviklet hyalodermis, dvs. tynnveggete celler som ytterste cellelag rundt stengelen, og vokser i fuktige habitater. Skrukkemose kan også forveksles med engbroddmose Calliergonella lindbergii, men sistnevnte art er ikke like flattrykt, har større, tydeligere grupper med hjørneceller og mindre tydelig tannet bladkant.  

Økologi

Arten vokser på humusrik jord i sumpskoger og på myr i kalkområder. 

Utbredelse

Skrukkemose vokser spredt i store deler av landet, men virker å være sjelden i lavlandet i Sør-Norge. Arten finnes i alle de andre nordiske landene og ellers i det meste av Europa, nordlige deler av Asia og Nord-Amerika.