Semblis phalaenoides er den største norske vårfluearten. Framvingen er nesten hvit med store svarte eller svartblå flekker. Arten er funnet på noen få lokaliteter rundt Oslofjorden. Larven lever blant vegetasjonen i elver med sand- og grusbunn. Den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Størrelse

Framvinge hann: 24,4–30,7 mm, framvinge hunn: 26,9–34,0 mm.

Kjennetegn

Semblis phalaenoides er den største vårfluearten i Norge. Framvingen er svært bred og nesten hvit med store svarte eller svartblå flekker, og er nærmest hårløs. Bakvingen er noe kortere enn framvingen og er hvit med en mørk flekk nær midten og et kraftig, mørkt bånd langs vingens ytterkant. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i framvingen hos begge kjønn, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen hos hannen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen hos hunnen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten er lett kjennelig på størrelsen og de nesten hvite framvingene med mørke flekker. Den kan forveksles med Semblis atrata, men denne er noe mindre, har noe mer gultonede vinger med mer utflytende mørke flekker, og har et mer diffust mørkt bånd langs kanten av bakvingen.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. I Europa er den kun funnet i Fennoskandia.

Utbredelse i Norge

Arten er i nyere tid funnet et fåtall ganger rundt Oslofjorden.

Levested og økologi

Arten lever i elver med sand- og grusbunn. Larven lever blant vannvegetasjonen og bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform. Husene kan bli opptil 90 mm lange. De voksne dyrene kan sverme i solskinn om ettermiddagen.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av juli.

Lokalitet for Semblis phalaenoides ved Mysenelva i Eidsberg, Østfold

Referanser

Olsvik H og Johanson KA (1998). Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) recorded in Norway (Trichoptera: Phryganeidae). Fauna norvegica Serie B 45: 106–107.